ရန္ကုန္တိုင္းရွိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္းမ်ားအား Yangon Investment Forum တြင္ အသိေပးသြားမည္

.

 

Yangon Investment Forum 2018 ကုိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္းမ်ားအား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား သိရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ကာ လာမည့္ေမလ ၉ ရက္ Novotel Hotel တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါဖိုရပ္ကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီက ဦးေဆာင္ကာ  ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၊ German Cooperation Implemented Through GIZ ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး (MIDA) တုိ႔၏ ပူးေပါင္းပံ့ပုိးမႈျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းတို႔အျပင္ PwC Myanmar တို႔ ပူးေပါင္းကာ  Pavilion (၄)ခုတို႔ျဖင့္ Investment Application Guide Book၊  Doing Business in Yangon ႏွင့္  Taxation Guide Book တို႔ အပါအ၀င္ တက္ေရာက္လာမည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အ တြက္ လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ မ်ားကုိ ျပသသြားမည္ျဖစ္သည္။

" ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြကုိ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူေတြကုိ ရွင္းျပဖို႔အစီအစဥ္အေနနဲ႔က ေျမရွားပါးမႈ ကိစၥလို အေျခအေနမ်ိဳး၊ အခြန္အေကာက္လိုအေျခအေနမ်ိဳးေတြကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းနားလည္ လြယ္ကူႏုိ္င္ဖို႔ အတြက္၊ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမယ္ဆိုရင္ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္လုပ္မယ္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုိ တင္ျပမယ္ ဆိုရင္ ဘယ္လိုပုံစံမ်ိဳးတင္ျပရမယ္။ ဘယ္လိုအခြင့္အေရးေတြ ရႏုိင္တယ္ဆိုတဲ့ အေျခအေနေတြကုိ ရွင္းလင္း ေျပာျပျခင္းျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္ကုိ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းဟာ ခက္ခဲမႈအနည္းဆုံးနဲ႔ လြယ္ကူ ေခ်ာေမြ႕ေစဖို႔အတြက္ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ေပးမယ္ဆိုတာ ႏုိင္ငံတကာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြကုိ ဖိတ္ေခၚဖို႔ျဖစ္ပါ တယ္ " ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီဥကၠ႒၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက  ဧၿပီလ ၂၀ ရက္က ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီက ဖိုရပ္၏ နံနက္ပိုင္းတြင္ New Investment Application Procedure ႏွင့္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ Investment Opportunities in the Yangon Region ကို ေဆြးေႏြးကာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဆက္သြယ္မႈမ်ား ရရွိေစရန္ ညပုိင္းတြင္ MIDA က Networking Dinner အား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းဖိုရပ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ တည္ဆဲ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္းမ်ား၊ ေဒသႀကီးအတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ ထိေရာက္ေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေနမႈႏွင့္ စီးပြားေရးပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းမ်ား၊ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကုိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသြားမည္ ျဖစ္သည္။

Yangon Investment Forum 2018 တက္ေရာက္လုိသူမ်ားအေနျဖင့္ www.yangoninestmentforum.com တြင္ ၀င္ေရာက္စာရင္းေပးသြင္းႏုိင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီမွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။