ရုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အသံထုတ္လႊင့္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒ (မူၾကမ္း)

ဓာတ္ပုံ - အီးပီေအ