ျပစ္ဒဏ္လြတ္ျငိမ္းခြင့္တြင္ မူးယစ္ပုဒ္မျဖင့္ က်ခံေနရေသာ အက်ဥ္းသားအမ်ားစု လြတ္ေျမာက္

.

(ဓာတ္ပုံ - ေအာင္ကုိဦး/မဇၥ်ိမ)

အက်ဥ္းေထာင္/ စခန္းအသီးသီးတြင္ အက်ဥ္းက်ခံေနၾကရေသာ ႏုုိင္ငံသားအက်ဥ္းသား/သူ (၈၄၉၀) ဦးအား ဧျပီလ ၁၇ ရက္တြင္ ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ေပးခဲ့ရာ မူးယစ္ပုဒ္မျဖင့္ က်ခံေနရေသာ အက်ဥ္းသား အမ်ားစု ျပစ္ဒဏ္မွ လြတ္ေျမာက္လာေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အမိန္႔ျဖင့္ ရာဇဝတ္က်င့္ထုံးဥပေဒပုဒ္မ ၄၀၁၊ ပုဒ္မခြဲ (၁) အရ စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္ မထားဘဲ လြတ္ၿငိမ္း သက္သာခြင့္ ေပးလိုက္သည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးမွ အမိန္႔အမွတ္၊ ၁၇ /၂၀၁၈ ျဖင့္ ဧျပီလ ၁၇ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယေန႔ ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ရသူမ်ားမွာ မူးယစ္ပုဒ္မ (၁၅) ျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္က် ၁၄၆၂ ဦး၊ မူးယစ္ပုဒ္မ ၁၆(ဂ)ျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္က် ၃၂၂၀ ဦး(ျပစ္ဒဏ္က်ခံရန္က်န္ ၃ ႏွစ္ႏွင့္ေအာက္)၊ မူးယစ္ပုဒ္မ ၁၅/၁၆(ဂ)ျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္က် ၁၆၈၀ ဦး(ျပစ္ဒဏ္က်ခံရန္က်န္ ၃ ႏွစ္ႏွင့္ေအာက္) တို႔ အမ်ားဆံုးပါ၀င္ေနျပီး ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအေနျဖင့္ AAPP စာရင္းဝင္ ႏိုင္က်ဥ္း ၃၆ ဦး လြတ္ျငိမ္းခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္အက္ျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္က် ၁၈၈၀ ဦး သည္ ဒုတိယအမ်ားဆံုး ပါ၀င္ေနျပီး အသက္ ၈၀ ႏွစ္နဲ႔အထက္ ၂၇ ဦး၊ အသက္ ၇၅ မွ ၈၀ အၾကား ၂၉ ဦး၊ က်န္းမာေရးမေကာင္း ၁၄ ဦး၊ လဝက အက္ ၁၃(၁) ႏိုင္ငံျခားသား ၄၄ ဦး တို႔ ျပစ္ဒဏ္လြတ္ျငိမ္းခြင့္ရခဲ့ျပီး ရဲစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ျပစ္ဒဏ္က် ၁၄၁ ဦး ႏိုင္ငံသားအက်ဥ္းသူ ၁ ဦးႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ၈ ဦး၊ အက်ဥ္းသား ၇ ဦး တို႔အား လြတ္ျငိမ္းခြင့္ျပဳခဲ့သည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက လူမႈကြန္ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး အမိန္႔အမွတ္၊ ၁၈ /၂၀၁၈ ျဖင့္ “ ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူးအခါသမယ အထိမ္းအမွတ္ အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္း မိတ္ဝတ္မပ်က္ ဆက္ဆံေရးကို ေရွးရႈေသာ အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈကို အေလးထားေသာ အားျဖင့္လည္းေကာင္း အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးတြင္ အက်ဥ္းက်ခံေနၾကရေသာ ႏုုိင္ငံျခားသားအက်ဥ္းသား/သူ (၅၁) ဦးအား ရာဇဝတ္က်င့္ထုံးဥပေဒပုဒ္မ ၄၀၁၊ ပုဒ္မခြဲ (၁)အရ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မထားဘဲ လြတ္ၿငိမ္း သက္သာခြင့္ျပဳ၍ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးလိုက္သည္”ဟု ထုတ္ျပန္ထားသည္။

မႏၲေလးဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္မွ အမ်ိဳးသား အက်ဥ္းသား ၄၂၈ ဦး၊ အမ်ဳိးသမီးအက်ဥ္းသူ ၃၂ ဦးႏွင့္ ထုံးဘို (၁)ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးစခန္းမွ အမ်ိဳးသား ၈၁ ဦးတို႔ လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္း သိရသည္။