စတုတၳေျမာက္ ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာအရ FMI က သတင္းအခ်က္အလက္ထုတ္ေဖာ္ျပသမႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္

.

 

မတ္လ ၂၆ ။                          ။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကုိ အကဲျဖတ္ထားသည့္  စတုတၳေျမာက္ ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံ စာအရ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ သတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ေဖာ္ျပသမႈအမ်ားဆုံး ကုမၸဏီအျဖစ္ FMI (First Myanmar Investment) က ရပ္တည္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါအစီရင္ခံစာကုိ မတ္လ ၂၆ ရက္က ျမန္မာ့စီးပြား ေရးက႑တာ၀န္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) က ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရးအတိုင္ပင္ခံ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Yever ႏွင့္ ပထမဆုံး အႀကိမ္အျဖစ္ တြဲဖက္ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းစာရင္း၀င္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီမ်ားအပါအ၀င္ ျမန္မာ့ ကုမၸဏီ (၁၈၂) ကုိ အကဲျဖတ္ အမွတ္ေပးထားျခင္းျဖစ္ရာ တတိယအႀကိမ္ထုတ္ျပန္သည့္ ၂၀၁၆ ပြင့္သစ္စ အစီရင္ခံစာတြင္ အကဲျဖတ္ခဲ့သည့္ ကုမၸဏီအေရအတြက္ထက္ ႏွစ္ဆနီးပါး ပိုမ်ားသလို အကဲျဖတ္သည့္ စံႏွႈန္း ႏွင့္ တိုင္းတာမႈမ်ားကလည္း ႏွစ္ဆခန္႔ ပိုမ်ားေၾကာင္း သိရသည္။

MCRB ၏ ဒါရိုက္တာ ဗစ္ကီဘုိမန္က " ဒီႏွစ္ပြင့္သစ္က အဆင့္ေတြ ေျပာင္းထားတယ္။ ကုမၸဏီလည္း ပိုမ်ား လာတယ္။ အာဆီယံ စီးပြားေရး၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ (ACG) အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းေတြကုိ အေျခခံၿပီး ျပဳစုထားတဲ့ အတြက္ အကဲျဖတ္အမွတ္ေပးခ်က္ေတြကလည္း ပုိက်ယ္ျပန္႔လာတယ္။ မႏွစ္က ထိပ္ပုိင္းမွာ ဦးေဆာင္ေနတဲ့ ကုမၸဏီေတြကပဲ အနည္းနဲ႔ အမ်ားဆိုသလို ထိပ္ပုိင္းမွာပဲ ဆက္ရွိတယ္။ သုံးႏွစ္ဆက္တိုက္ ထိပ္ဆုံးမွာ ရပ္တည္ခဲ့ျခင္းနဲ႔ အဆင့္အတန္းျမင့္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ ျပသႏုိင္တဲ့အတြက္ FMI ကုိ ဂုဏ္ျပဳသင့္ပါတယ္" ဟု ဆိုသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥး္အရ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ေဖာ္ျပသမႈ အမ်ားဆုံးအျဖစ္ FMI ၊ City Mart Holdings (CMHL) ႏွင့္ Serge Pun & Associates (SPA) တို႔က အစဥ္လိုက္ရပ္ေနၿပီး အျခား ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည့္ ဧရာဘဏ္ႏွင့္ မက္စ္ျမန္မာ၊ ေရႊေတာင္ ႏွင့္ Grand Guardian Insurance (GGI)၊ Dagon Group ႏွင့္ Myanmar Thilawa SEZ Holdings တုိ႔မွ ရမွတ္ျမင့္မားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားစာရင္းတြင္ ပါ၀င္ ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ့ၾသဘာ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားဘဏ္ႏွင့္ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္တုိ႔မွလည္း ယခင္ႏွစ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ ႏိႈင္း ယွဥ္ပါက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အပုိင္းကုိ တိုးျမွင့္ေဖာ္ျပႏိုင္သည့္အတြက္ ရမွတ္မ်ား သိသာစြာ ျမင့္မားလာေၾကာင္း MCRB ကထုတ္ျပန္ထားသည္။

"ေကာင္းတဲ့အခ်က္အေနနဲ႔ ဘာျမင္ရသလဲဆိုရင္အခ်ိဳ႕ (အမွတ္အမ်ားဆုံးရတဲ့)ထိပ္ပိုင္းကုမၸဏီေတြက ေရရွည္တည္တံ့ေရးနဲ႔ အစီရင္ခံျခင္းအပိုင္းေတြမွာ ကမၻာမွာသုံးတဲ့ နည္းလမ္းေကာင္းေတြကုိ ေခတ္မီစြာ က်င့္သုံးတာကိ ေတြ႔ရတယ္။ ဒါကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေရရွည္တည္တံ့ေရးအတြက္ လုပ္ကုိုင္ရာမွာ အလွဴလုပ္ တာတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ မရွိေစေတာ့ဘူး။ အားလုံးအက်ဳံး၀င္မႈကုိလည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရဲ႕ အဓိကလုပ္ေဆာင္ ခ်က္မွာ ထည့္သြင္းေစမွာျဖစ္ပါတယ္" ဟုဆိုသည္။

ျမန္မာ့စီးပြား ေရးက႑တာ၀န္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB)က ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကုိ အကဲျဖတ္သည့္ ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစတင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး MCRB ကုိ ယူေက အေျခစုိက္ Institute For Human Rights and Business (IHRB) ႏွင့္ ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံအေျခစုိက္ Danish Institute For Human Rights (DIHR) တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ယူေက၊ ေနာ္ေ၀း၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ နယ္သာလန္ႏွင့္ အိုင္ယာလန္တို႔၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခစုိက္ဖြင့္လွစ္ထား ေၾကာင္း သိရသည္။