လက္ရွိ ဘ႑ာႏွစ္ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လ်ာထားခ်က္ထက္ ကန္ေဒၚလာ ၁၁၅ သန္းေက်ာ္ ပုိမိုခြင့္ျပဳထား

.

 

မတ္လ ၂၂ ။         ။ လက္ရွိ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမဏအား လ်ာထားခ်က္ထက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၁၅ သန္းေက်ာ္ ပိုမိုခြင့္ျပဳထားႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း   ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ သိရသည္။

၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လ်ာထားခ်က္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဘီလီယံျဖစ္ၿပီး ယခုမတ္လ တတိယပတ္အထိ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၁၁၅ ဘီလီယံျဖစ္ေၾကာင္း မတ္လ ၂၂ ရက္ကရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနတြင္ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္   ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာသည္။

"ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈတိုးတာေတြ၊ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ေတြက ခြင့္ျပဳတာေတြ၊ ေနာက္တခါသီလ၀ါ အားလုံးေပါင္း လိုက္ရင္ စုစုေပါင္းခြင့္ျပဳလိုက္တဲ့ပမာဏက အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း  ၆၁၁၅ ဒသမ ၄၇၆ ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၁၁၅ သန္းဘီလီယံျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၇-၁၈ ဒီဘ႑ာေရးႏွစ္ရဲ႕ လ်ာထားခ်က္က အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၆၀၀၀ ျဖစ္ပါတယ္။ သန္း ၆၀၀၀ ထက္ ၁၁၅ သန္းေက်ာ္ပုိၿပီးေတာ့ လ်ာထားခ်က္ကုိ ေက်ာ္လြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္" ဟု  ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ဆိုသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ေမလအထိႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း(၂၂၂)ခု၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၇၇၆ ဘီလီယံကုိ ခြင့္ျပဳ/အတည္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ ႏွံမႈတုိးျမွင့္ျခင္း အပါအ၀င္ စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏအေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၇၁၇ဘီလီယံ ျဖစ္သည္။

ယင္းအျပင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒအရ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၉၈ ဒသမ ၃၈ သန္းခြင့္ျပဳခဲ့သျဖင့္ စုစုေပါင္းခြင့္ျပဳၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၁၁၅ ဘီလီယံျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။