နယ္သာလန္အေျခစုိက္ Trouw Nutrition ၏ တိရိစာၦန္ အစာအဟာရ ထုတ္လုပ္သည့္ စက္ရုံကုိ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ဖြင့္လွစ္

.

တိရိစာၦန္အစာအဟာရဆိုင္ရာ ထုတ္လုပ္မႈ က႑တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ပထမဆုံး  ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ နယ္သာလန္အေျခစုိက္ Trouw Nutrition ၏  ထုတ္လုပ္ေရးစက္ရုံကုိ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၈ ရက္က ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Trouw Nutrition ၏ အာရွပစိဖိတ္ဆိုင္ရာ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ Ramakanta Nayak က " လက္ရွိ ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏအေနနဲ႔ ယူရုိ ၅ သန္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားပါတယ္။   ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ အေျခအေန ေပၚမူတည္ၿပီး ေနာက္ထပ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေတြလည္း တိုးခ်ဲ႕သြားဖို႔ရွိပါတယ္" ဟုဆိုသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ တိရိစာၦန္အဟာရ ဆိုင္ရာထုတ္လုပ္သည့္ စက္ရုံ သည္ အာရွပစိဖိတ္ေဒသတြင္း Trouw ၏  ၆ ခုေျမာက္ စက္ရုံျဖစ္ၿပီး ယခင္က အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံတြင္ စက္ရုံ (၂)၊ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ စက္ရုံ (၂)ရုံ ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ တို႔တြင္ စက္ရုံတည္ေဆာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Trouw Nutrition ၏ အာရွေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာ Haiko Zuidhoff က "ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမႈနဲ႔အတူ လူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြလည္း တိုးတက္လာၿ့ပီး  အသားစားသုံးမႈဟာလည္း ျမင့္တက္လာ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ဖို႔ အတြက္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းေတြလည္း တိုးတက္လာဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။  ဒါေၾကာင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ  ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႕ လိုအပ္တဲ့ တိရိစာၦန္အစာအဟာရဆိုင္ရာ ထုတ္ လုပ္ေရးလုပ္ငန္းကို လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံတာျဖစ္ပါတယ္" ဟုဆိုသည္။

ကနဦးအေနျဖင့္ ယင္းစက္ရုံမွ တိရိစာၦန္အစာထုတ္လုပ္ရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ Nutrition မက္ထရစ္တန္ ၅၀၀၀ နီးပါးကုိ   ႏွစ္စဥ္ ထုတ္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေစ်းကြက္ လိုအပ္ခ်က္ေပၚအရ ထုတ္လုပ္မႈကုိ တိုးခ်ဲ႕သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။