အေမရိကန္တြင္ က်န္းမာေရးအာမခံ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ စရိတ္မွ်ေပး ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား အဆုံးသတ္

.

ဝါရွင္တန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ။          ။ အေမရိကန္အစိုးရက လက္ရွိက်န္းမာေရးဥပေဒတြင္ အက်ဳံးဝင္ေနေသးေသာ က်န္းမာေရးအာမခံကုမၸဏီမ်ားအတြက္ စရိတ္မွ်ေပးေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားကို အဆုံးသတ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္က ေၾကညာသည္။

က်န္းမာေရးအာမခံေစ်းကြက္အတြက္ တုံ႔ဆိုင္းမႈကို ျဖစ္ေပၚေစေသာ ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ ဝင္ေငြနည္းျပည္သူမ်ား၏ စရိတ္စကကို ရန္ပုံေငြစိုက္ထူေသာ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားကို အဆုံးသတ္ပစ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

"အစိုးရအေနနဲ႔ စရိတ္မွ်ေပးေထာက္ပ့ံေၾကးေတြကို ဥပေဒနဲ႔အညီ ေပးႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။"ဟု အိမ္ျဖဴေတာ္က ထုတ္ျပန္သည္။

ယခင္သမၼတေဟာင္း အိုဘားမား၏ က်န္းမာေရးဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းရန္ သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္က အထူးအမိန္႔တစ္ရပ္အား လက္မွတ္ထိုးၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ စရိတ္မွ်ေပးေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ားကို အဆုံးသတ္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

သမၼတထရမ့္အေနျဖင့္ အိုဘားမား၏ က်န္းမာေရးဥပေဒအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ရီပတ္ဘရီကန္မ်ား ဆက္တိုက္အေရးနိမ့္ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ အထူးအမိန္႔အား လက္မွတ္ထိုး ထုတ္ျပန္ရျခင္း ျဖစ္သည္။

ထရမ့္၏ ေရြးေကာက္ပြဲကတိတစ္ရပ္မွာ အိုဘားမားကဲယား က်န္းမာေရးဥပေဒအား ျပင္ဆင္အစားထိုးေရးျဖစ္ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလုံးတြင္ ရီပတ္ဘရီကန္မ်ား အမ်ားစု ထိန္းခ်ဳပ္ထားလင့္ကစား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဥပေဒသစ္ ျပဌာန္းႏိုင္ေအာင္ လႊတ္ေတာ္တြင္ သေဘာတူညီမႈမရဘဲ ျပဌာန္းႏိုင္ျခင္း မရွိ ျဖစ္ေနရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။