တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ေရအေလအလြင့္မရွိေရး စီမံကိန္း လက္မွတ္ေရးထိုး

.

ဓာတ္ပံု-AFD

စက္တင္ဘာ ၂၂ ။           ။ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ေရေပးေဝေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ေသာ ယူ႐ို ၁၂၅ သန္း အာမခံ သေဘာတူညီမႈကို  ျပင္သစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီ AFD ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ( YCDC) တို႔ စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ သေဘာတူညီမႈ စီမံကိန္းသည္ စည္ပင္သာယာ ေရေပးေဝေရးဌာန နည္းပညာျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရးတို႔ကို  ဦးဆုံးလုပ္ကြက္အျဖစ္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္တြင္ စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ ျဖစ္ျပီး  သုံးစြဲသူမ်ားထံ ေရမေရာက္မီ ေလလြင့္ဆုံးရႈံးျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးအရ ဆုံးရႈံးျခင္း non-revenue water ျပႆနာအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေရး အတြက္ ျဖစ္သည္။

ယခု စီမံကိန္းတြင္ အစိတ္အပိုင္းက႑ သုံးရပ္ ပါဝင္ျပီး  ၁။ ေရေပးေဝေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ လိုအပ္ေသာ စက္ကိရိယာအစိတ္အပိုင္းမ်ား တပ္ဆင္ေရး၊ ၂။ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ေရေပးေဝႏိုင္မႈ ခိုင္မာေတာင့္တင္းေရး ႏွင့္ ၃။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းမွ အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ပါ ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ေရး တို႔ ျဖစ္သည္။

စည္ပင္သာယာအေနျဖင့္ တင္ဒါေခၚယူကာ ေရြးခ်ယ္ေသာ နည္းပညာေအာ္ပေရတာမ်ား၏ ပ့ံပိုးမႈျဖင့္ စီမံကိန္းအား အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရမည္ ျဖစ္သည္။

ယခု သေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲကို ရန္ကုန္စီးတီးေဟာလ္တြင္ က်င္းပခဲ့ျခင္း ျဖစ္ကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုး၊ ျပင္သစ္သံအမတ္ႀကီး Olivier Richard ႏွင့္ ထိုင္း၊ လာအိုႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ AFD ေဒသတြင္းၫႊန္ၾကားေရးမႉး Ariana Ducreux တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။