နႏြင္းစုိက္ပ်ဳိးေရး အပုိင္း (၁)

.

 

နႏြင္းကုိေတာ့ ေတာင္ေပၚေရာေျမျပန္႔ပါ စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္ပါတယ္။

နႏြင္းစုိက္ပ်ဳိးမယ့္ ေျမ ၁ ဧကကုိေတာ့ ႏြားေခ်းလွည္း ၅စီးခန္႔ခ်ၿပီး ထယ္ထုိးထြန္ေမႊ ေပးရပါမယ္။

ထြန္ေရးညက္တဲ့ အခါမွာေတာ့ အလ်ားေပ ၃၀ အနံ ၃ေပ အျမင့္ ၉လက္မရွိတဲ့ စုိက္ေဘာင္ေတြ ေဖာ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေဘာင္ေတြေပၚမွာေတာ့ စုိက္တန္း တစ္တန္းနဲ႔ တစ္တန္းကုိ ၁ေပခန္႔ ျခားၿပီး ကန္႔လန္႔ေဖာ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

နႏြင္းေခါင္းကုိျဖစ္ေစ နႏြင္းတက္ကုိျဖစ္ေစ စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္ပါတယ္ တစ္ပင္နဲ႔တစ္ပင္ကုိေတာ့ ၆လက္မၿခားၿပီး စုိက္ပ်ဳိးေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

စုိက္ပ်ဳိးၿပီးရင္ေတာ့ အေပၚက ေျမမႈန္႔အနည္းငယ္ ျဖဴးေပးရပါမယ္၊ ေႏြပုိင္းမွာ စုိက္ပ်ဳိးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ စုိက္ပ်ဳိးၿပီး ေရသြင္းေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

စုိက္ျပီး ၇ လၾကာတဲ့ အခါမွာ နႏြင္းတက္မ်ားကုိ တူးေဖာ္ႏုိင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ၾကားကာလေတြမွာေတာ့ ေရအစုိဓာတ္ကုိၾကည့္ၿပီး လုိအပ္ရင္ ေရကုိတႀကိမ္ ႏွစ္ႀကိမ္သြင္းေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရသြင္းတဲ့ အခါမွာေတာ့ စုိက္ေဘာင္ေတြျမဳပ္ေအာင္သြင္း ေပးရန္ မလုိအပ္ပါဘူး။