စတုထၱအႀကိမ္ ေက်းလက္သတင္းေထာက္မ်ားအတြက္ အေျခခံသတင္းပညာသင္တန္း

.

အဆုိပါသင္တန္းအတြက္ ပူးတြဲပါရွိသည့္ ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္ကို Download လုပ္ၿပီး ျဖည့္စြက္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။
ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ဂ်ိန္းပုထံု ဖုန္း 09966065568/09458600910 သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းနိုင္ပါသည္။

Download Application Form