ပိႏၷဲပင္စုိက္ပ်ဳိးျခင္း အပုိင္း (၁)

.

ပိႏၷဲပင္ရဲ႕ မူရင္းေဒသကေတာ့ အိႏၵိယႏုိင္ငံကပဲ ျဖစ္ပါတယ္။  ပိႏၷဲပင္ကုိ အၾကမ္းအားျဖင့္ အိမ္မာနဲ႔ အိမ္ေပ်ာ႔ဆုိ ၿပီး ႏွစ္မ်ဳိးရွိပါတယ္။

စုိစြတ္တဲ့ အရပ္ေဒသေတြမွာေရာ ေျခာက္ေသြ႔တဲ့ ေဒသေတြမွာေရာ စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္ပါတယ္။

မုိးမ်ားျခင္းမုိးနည္းျခင္းေတြကုိ ခံႏုိင္ေပမယ့္ ေရ၀ပ္တဲ့ ဒဏ္ကုိေတာ့ မခံႏုိင္ပါဘူး။ အေစ့က ပ်ဳိးေထာင္ျခင္းၿဖစ္ေစ ကုိင္းကူးကုိင္းဆက္ျခင္းနဲ႔ ျဖစ္ေစစုိက္ပ်ဳိးႏုိင္ပါတယ္။

အေစ့ကုိ ပ်ဳိးေထာင္ၿပီးမွ စုိက္ခင္းကုိ ေရႊ႔ေျပာင္းစုိက္ပ်ဳိးႏုိင္ သလုိ စုိက္ခင္းမွာလဲ တုိက္ရုိက္အေစ့ကုိ စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္ပါတယ္။ စုိက္က်င္းေတြကုိေတာ့ သုံးေပပတ္လည္က်င္း ေတြတူးၿပီး က်င္းထဲကုိ ႏြားေျခး၊ ေျမေဆြး စတာေတြကုိထည့္ၿပီး ေျမျပန္ဖုံးကာ တစ္လခန္႔ နပ္ထားေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

စုိက္က်င္းတက်င္းနဲ႔ တက်င္းကုိေတာ့ ေပ ၃၀ ခန္႔ခြာၿပီး ႀတိဂံပုံစံစနစ္နဲ႔ စုိက္ပ်ဳိးေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အေစ့ကုိ စုိက္ပ်ဳိး မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ၄ ႏွစ္ေက်ာ္မွ အသီးသီးမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ ကုိင္းကူးကုိင္းဆက္နဲ႔ စုိက္ပ်ဳိးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ၂ႏွစ္အတြင္း မွာအသီးသီးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကဲ ကုိင္းကူးကုိင္းဆက္နည္းနဲ႔ ကုိင္းကူးကုိင္းဆက္အပင္ေတြကုိ ေလ့လာၾကည္႔ရေအာင္ပါ။