ဥေရာပသမဂၢ-အၾကပ္ရုိက္မႈကိုအခြင့္အလမ္းအျဖစ္ေျပာင္းလဲျခင္း

.

ႏွစ္စဥ္ေမလ ၉ ရက္ေန႔ေရာက္တိုင္း ဥေရာပသမဂၢသည္ ၎ျပည္သူလူထုအတြက္ လံုျခံဳမႈ၊တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ၊ စည္လံုးညီညြတ္မႈႏွင့္ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈဆိုသည့္ သမိုင္းတြင္ အရွည္ၾကာဆံုးေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုသည့္ကာလ အထိမ္းအမွတ္ကို က်င္းပလာခဲ့ပါသည္။

ဤလိုအခါသမယေရာက္တိုင္း၊ တဖန္မ်ားျပားက်ယ္ျပန္႔လွေသာ အေသးစိတ္ေလ့လာစမ္းစစ္မႈမ်ားစြာ ရွိခဲ့ေသာ္ျငားလည္း ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ၾကီးမားကာျပိဳင္စံရွားေသာ ဥေရာပသမဂၢေပါင္းစည္းမႈမွ ရရွိေအာင္ျမင္မႈမ်ား၊ အေျခခံအခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္သတိရရင္း ၾကမ္းၾကဳတ္ရက္စက္မႈမ်ားရွိခဲ့သည့္ အတိတ္ကအရိပ္ဆိုးမ်ားကို ျပတ္သားခိုင္မာစြာေမ့ေပ်ာက္စြန္႔လႊတ္၍ ဥေရာပျပည္သူလူထုအတြက္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈ၊ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈတို႔အတြက္၊ ကမၻာေလာကေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈတို႔အတြက္ အင္အားတစ္ရပ္အျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဤသို႔ရရွိေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို တစ္ခ်ိဳ႕က မေန႔တစ္ေန႔ကသတင္းတစ္ရပ္လို ပယ္ခ်ျခင္း၊ ယူနိက္တက္ကင္းဒမ္းထြက္ သြားသည့္အတြက္ ဥေရာပသမဂၢအေနနဲ႔ ေဘးက်ပ္နံၾကပ္ျဖစ္ေနျပီဆုိသည့္   ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိေနခဲ့ပါသည္။ ဤတြင္ သိပ္ျပီးသတိမရသည့္အခ်က္မွာ ငါးႏိုင္ငံထက္မနည္းေသာ ႏိုင္ငံမ်ားက ဥေရာပသမဂၢသို႔ ဝင္ေရာက္ခ်င္ေနၾကျပီး ၎တို႔၀င္ေရာက္နိင္ဖို႔အတြက္လည္း လက္ရွိတြင္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးေနၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ညိႇႏႈိင္းမႈစတင္ဖို႔ေစာင့္စားေန ၾကရသည္ကို ၾကည့္ပါက ဥေရာပစီမံကိန္းၾကီး၏ အားေကာင္းလွသည့္ဆြဲေဆာင္မႈမွာ ဆက္လက္ တည္ရွိေနသည္ကို အတည္ျပဳရာေရာက္ေနပါသည္။

ဥေရာပသမဂၢအေနျဖင့္ လြန္ခဲ့သည့္ကာလမ်ားက စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာႏွင့္ရင္ဆုိင္ေနခဲ့ရပါသည္။ အမ်ားစုမွ ဥေရာပျပင္ပမွ စတင္ခဲ့သည္မ်ားျဖစ္သည္။ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုမွာ ကမၻာတစ္ဝွမ္းလံုးကို ရုိက္ခတ္ခဲ့သည့္ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ကမၻာ့ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာအၾကပ္ရုိက္မႈျဖစ္သည္။ ဥေရာပသည္လည္း ကမၻာ့တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အထူးအထိနာခဲ့ရပါသည္။ ဥေရာပသမဂၢသည္ ကမၻာတစ္၀ွမ္းတြင္ပြင့္လင္းမႈအရွိဆံုး စီးပြားေရးမ်ိဳးရွိျခင္းေၾကာင့္ ဥေရာပတိုက္သားမ်ားအတြက္ လူမႈေရးရာကုန္က်စရိတ္မွာ အထူးမ်ားျပားခဲ့ရပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ဥေရာပအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ရန္လိုမႈအျပဳအမူမ်ား၊ အလြန္ဆိုးရြားလွေသာ ဆီးရီးယားစစ္ပြဲတို႔ေၾကာင့္ ဒုတိယကမၻာစစ္ျပီးေနာက္ပိုင္း ဒုကၡသည္ႏွင့္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူ အမ်ားဆံုး ေရႊ႕ေျပာင္းစီးဆင္းေစဖိ႔ု တြန္းအားေပးခဲ့သည့္အတြက္ ကမၻာ့ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါသည္။ ဤအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ဥေရာပႏွင့္အျခားေသာေနရာမ်ားတြင္ သာမန္လူအမ်ားၾကိဳက္၀ါဒီႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီတို႔၏ လႈ႔ံေဆာ္မႈအရွိန္တက္ေစဖို႔ အေၾကာင္းရင္းေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ မေရရာမေသခ်ာမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရသည့္အခါ “လူသန္ၾကီး”၏ လက္ကိုထင္ေယာင္ျမင္ေယာင္ယံုမွတ္လိုက္မႈမွာ ျပန္လည္လူၾကိဳက္မ်ားလာခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ပ္တို႔ယေန႔ေနထိုင္ေနေသာ ကမၻာသည္ အျခားေသာေဒသမ်ားမွအျမစ္တြယ္ေနေသာ အေရးအ ခင္းမ်ားေၾကာင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာရွိေနျခင္း၊ ပြင့္လင္းစြာဆိုရပါက စိတ္ပူပင္စရာအနည္းငယ္ပင္ ေကာင္းေနပါသည္။

ဥေရာပသည္ ကမၻာ့အၾကပ္ရုိက္မႈျပႆနာကို အသားတင္ႏႈိးဆြေပးေနသူမဟုတ္ဘဲ ၎၏ မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ၎ျပႆနာမ်ားကိုေက်ာ္လႊားဖို႔ ကူညီေနျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။

အမွန္ကိုရင္ဆိုင္၀န္ခံရမည္ဆိုပါက ယေန႔ကမၻာ့မည္သည့္ေဒသကမွ် “ကပ္ေဘးကကင္းလြတ္”သည့္ ကာလဆို တာမရွိပါေပ။ ဥေရာပသမဂၢအဆံုးသတ္မည့္ေန႔ကို ေဟာကိန္းထုတ္ေနၾကသည့္ ပ်က္သုဥ္းေရးေဟာၾကားသူတုိ႔မွာ ပဓာနက်သည့္ အမွန္တရားမ်ားကိုေမ့ေနၾကပါသည္။

ပထမဦးစြာ “အၾကပ္ရုိက္မႈCRISIS”ဆိုေသာ စကားမွာေရွးဂရိဘာသာစကား “Krisis”မွ ဆင္းသက္လာခဲ့ျပီးအစ ကနဦးတြင္ ယေန႔ေခတ္လုိမေကာင္းသည့္ အဓိပၸာယ္မရွိခဲ့ပါေပ။ ၎အဓိပၸာယ္မ်ိဳးထက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ဖို႔လိုလာျပီ၊ ဆင္ျခင္ဖို႔လိုလာျပီဆိုသည့္ အဓိပၸာယ္ကို ရည္ညႊန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ကာလမွစတင္၍ ဥေရာပသားတို႔သည္ ေနာက္ထပ္စစ္ပြဲထပ္မျဖစ္ေစရန္ စည္းလံုးညီညြတ္မႈကို တိုး၍တည္ေဆာက္ခဲ့သည္သာတင္မကဘဲ၊ ဥေရာပသမဂၢ၏ တည္ေထာင္သူဖခင္ၾကီးတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေရာဘတ္စခ်ဴးမန္းမွ အမ်ားမွတ္သားဖြယ္ေျပာခဲ့သလို “မေတြး၀ံ့တာကိုလုပ္ဖို႔” ပိုမိုစည္းလံုးခဲ့ကာ ခက္ခဲေသာအေျခအေနမ်ားကို အတူတကြကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းဖို႔အစဥ္ အျမဲေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။

ဥေရာပကို ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ကာလေတြရဲ႕ေက်ာရုိးေပၚမွာ ေတာင္တည္ေဆာက္ရလိမ့္မယ္ဟူ၍ သူႏွင့္သူ႔ေခတ္ျပိဳင္မ်ားက ထင္ျမင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ေနာက္ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ပ္တို႔၏သမိုင္းမွာ မည္သည့္အခါကမွ် ဤမွ်ရွည္လ်ားလွသည့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အေထြေထြသာယာ၀ေျပာေရးအထူးခံစားခြင့္ကို ဥေရာပနိင္ငံမ်ားႏွင့္ ၎ျပည္သူတို႔မွာရရွိခံစားခဲ့ဖူးျခင္းမရွိပါေပ။

ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ဥေရာပသမဂၢသည္ ဥေရာပနိင္ငံမ်ားႏွင့္ ျပည္သူတို႔အၾကားျငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ လံုျခံဳမႈ၊ စည္းလံုးညီညြတ္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ ပထမဦးဆံုးစီမံကိန္းျဖစ္ခဲ့ျပီး ထိုသို႔ဆက္လက္ျဖစ္ေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ ပဋိပကၡမ်ားရာစုႏွင့္ခ်ီ၍ ၾကာျမင့္ခဲ့ျပီးမွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေအာင္ျမင္စြာတည္ေဆာင္နိင္ခဲ့သည့္ ကိုယ္ပုိင္သမိုင္းေၾကာင္းရွိထားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာတစ္၀ွမ္းျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ ပဏာမေျခလွမ္းမ်ားအတြက္ ဥေရာပသမဂၢသည္ စိတ္အားတက္ေစမည့္ အရင္းျမစ္ႏွင့္အၾကံေပးအဖြဲ႔တစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ လက္ရွိကမၻာတစ္၀ွမ္းလံုးတြင္ စစ္ဖက္ ႏွင့္အရပ္ဖက္ျငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈအဖြဲ႔ ၁၇ဖြဲ႔ကို တပ္ျဖန္႔ခ်ထားပါသည္။

ျမန္မာနိင္ငံတြင္လက္ရွိယူရုိ ၈၅သန္း (ျမန္မာက်ပ္ေငြ ဘီလီယံ၁၂၀)ေက်ာ္ေသာ ဘတ္ဂ်က္ကိုအသံုးျပဳ၍ ေအာက္ေျခမွစ၊ ႏိုင္ငံေရးအဆင့္အျမင့္ဆံုးထိရွိေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဦးေဆာင္ေျခလွမ္းမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား လုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုျမႇင့္တင္ေပးခဲ့ပါသည္။ ဥေရာပသမဂၢအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပျငိမ္းခ်မ္းေရးတြက္ ဆက္လက္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့မႈေၾကာင့္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနိဘယ္လ္ဆုကိုခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

တတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ဥေရာပသမဂၢသည္ ကမၻာတြင္အပြင့္လင္းဆံုး၊ လစ္ဘရယ္အျဖစ္ဆံုးေသာ စီးပြားေရးစနစ္ကိုက်င့္သံုးသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ကမၻာ့လူဦးေရ၏ ၇%သာရွိေသာ္လည္း ကမၻာ့ GDP ၏၂၃%ကို ကုိယ္စားျပဳထားပါသည္။ ဥေရာပစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျမင့္မားေသာနည္းပညာႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ စက္ပစၥည္းမ်ား၊ ကိရိယာပစၥည္းမ်ား၊ အၾကီးစားစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ တီထြင္ၾကံဆမႈႏွင့္ အစိမ္းေရာင္စြမ္းအင္(တာရွည္ခံစြမ္းအင္)တို႔တြင္ ကမၻာ့ဦးေဆာင္သူမ်ားျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ဥေရာပသမဂၢအမွတ္တံဆိပ္မ်ားႏွင့္ ထုတ္ကုန္တို႔မွာသက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ကမၻာ့ဦးေဆာင္သူမ်ားျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အၾကီးမားဆံုးေသာ စီမံကိန္းမ်ားမွာ ဥေရာပနိင္ငံႏွင့္ကုမၸဏီအေတာ္မ်ားမ်ား ပူးေပါင္းၾကိဳးပမ္းမွ ျဖစ္ႏိုင္သည့္စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ Airbus ေလယာဥ္မ်ား၊ Galileo (မ်ားမၾကာမီကေပၚထြက္ခဲ့ေသာဥေရာပ၏ GPS ႏွင့္အလားတူပံုစံ)၊ (သို႔) Ariane(ဥေရာပအာကာသဒံုးပ်ံ) တို႔ကဲ့သို႔ေသာကုန္ပစၥည္းမ်ားမွာဥေရာပနိင္ငံ၊ကုမၸဏီအေတာ္မ်ားမ်ားပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမွ ထြက္လာခဲ့ေသာကုန္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည္။

စတုတၳအခ်က္အေနျဖင့္ စီးပြားေရးအျပင္၊ ၎စီးပြားေရးေၾကာင့္ဟုလည္း ဆိုရမည္လားမသိပါ။

ဥေရာပမွာ “လူေနမႈပံုစံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာအင္အားၾကီးတိုက္ၾကီးတစ္ခု”ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ ကမၻာတြင္သာတူညီမွ်အျဖစ္ဆံုး လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားေနထိုင္ရာေနရာျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံသားတို႔အတြက္   ျမင့္မားသည့္ လူေနမႈစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ လူမႈကာကြယ္ေရးမ်ားေပးထားပါသည္။ ဥေရာပနိင္ငံမ်ားသည္ေမြးစမွစ၍ အရွည္လ်ားဆံုးလူေနမႈသက္တမ္းရွိျခင္း၊ ပညာေရးကိုလက္လွမ္းမီွဖို႔ အေကာင္းဆံုးအေျခအေနမ်ားရွိျခင္း၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္စီ ျပည္တြင္းအသားတင္ ထုတ္လုပ္မႈႏႈန္းအျမင့္ဆံုးျဖစ္ျခင္း စသည့္ ကမၻာ့စာရင္းတြင္ ထိပ္တန္းတြင္ကပ္ေနသည့္ႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္သည္။ ဥေရာပျမိဳ႕မ်ားမွာ ကမၻာတြင္ေနေပ်ာ္ဖြယ္အေကာင္းဆံုးေသာျမိဳ႕မ်ားအျဖစ္ စာရင္းဇယားထိပ္တြင္ ရပ္တည္ေနပါသည္။ ဥေရာပ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ လြတ္လပ္မႈတို႔ေၾကာင့္ သုေတသနပိုမိုျဖစ္ထြန္းကာ ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္၍ ပညာေရးဆိုင္ရာထူးခၽြန္ေျပာင္ေျမာက္မႈကို ႏိႈးဆြေပးနိင္မႈတို႔ေၾကာင့္ ကမၻာအႏွံ႔ျဖစ္ပြားေသာ ေရာဂါမ်ားကို ကူညီေျဖရွင္းဖို႔ အေထာက္အကူလည္းျပဳခဲ့ပါသည္။

ပဥၥမအခ်က္အေနျဖင့္ ဥေရာပသမဂၢသည္ အဓိက ႏိုင္ငံတကာတန္ဖိုးမ်ားျဖစ္သည့္ ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈတို႔ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသာမက လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈ၊ သူစိမ္းေၾကာက္ (နိင္ငံျခားသား ေၾကာက္)ေရာဂါႏွင့္ ခြဲဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ိဳးစံုတိုက္ဖ်က္ေရးစသည္တို႔တြင္ အဓိကနိင္ငံေရးအရလႈပ္ရွားပါ၀င္သူျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ကုလသမဂၢခ်ာတာကို ႏိုင္ငံမ်ားစြာမွ လက္မွတ္ထိုးတာျဖစ္ေပမယ့္ ကြ်န္ပ္တို႔ကေတာ့လိုက္နာဖို႔ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အေရးယူေဆာင္ရြက္ဖို႔ အျပင္းထန္ဆံုးေသာ လံႈ႔ေဆာ္မႈျပဳသူမ်ားထဲမွ တစ္ဖြဲ႔မွာကၽြန္ပ္တို႔ျဖစ္ျပီး ၂၀၁၆ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလ၏ သမိုင္း၀င္ပါရီသေဘာတူညီ ခ်က္ကိုျဖစ္ေစခဲ့သည့္ ေဆြးေႏြးညႈိႏႈိင္းမႈမ်ားကိုလည္းကၽြန္ပ္တို႔ဦးေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ကၽြန္ပ္တို႔၏ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း အဓိကၾကန္အင္လကၡဏာျဖစ္သည့္ ဥေရာပညီညြတ္ စည္းလံုးမႈမွာ ကြြ်န္ပ္တို႔၏နယ္စပ္မ်ဥ္းေပၚမွာ တင္ရပ္တန္႔မသြားပါ။ ယူရုိေငြ ၇၅ ဘီလီယံ(ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၀၀ထရီ လီယံေက်ာ္) ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ လူမႈစီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးမႈတိုးတက္ေစဖို႔ႏွင့္ ဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ေစဖို႔ ဥေရာပသမဂၢသည္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းဖြံ႔ျဖိဳးမႈအကူအညီႏွင့္ လူသားခ်င္းဆုိင္ရာ စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးထည့္ဝင္လွဴတန္းသူပင္ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအစီအစဥ္မ်ားသို႔ ထည့္ဝင္လွဴဒါန္းမႈကို အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားက ျဖတ္ေတာက္ထားေသာ္လည္း၊ ဥေရာပသမဂၢအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္လံုျခံဳေရးကို ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္ရန္ စည္းမ်ဥ္းအေျခခံသည့္ ကမၻာ့ဖြဲ႔စည္းပံုျမွင့္တင့္နိင္ဖို႔အတြက္ အဖြဲ႔မ်ားစြာ(ဖက္မ်ားစြာ) ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ၾကီး၏ အဓိကအေရးပါမႈကို အေလးေပးကာ ၎၏ကမၻာ့မဟာဗ်ဴဟာသစ္တစ္ရပ္ျဖင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ မိသားစုအဖြဲ႔ၾကီးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ ထပ္မံကတိက၀တ္ျပဳခဲ့ပါသည္။

ဥေရာပသမဂၢ၏ ညီညြတ္မႈမွာ ျမန္မာနိင္ငံျပည္သူလူထု၏ လူေနမႈဘ၀မ်ားအေပၚ အလြန္ ထင္သာျမင္သာရွိေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈလည္းရွိခဲ့ပါသည္။ ယူရိုေငြ ၂ ဘီလီယံ (ျမန္မာက်ပ္ေငြ၃ထရီလီယံ)နီးပါး ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားျဖင့္ ပညာေရး၊ ရာသီဥတုအကင္းပါးသည့္စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ထိေရာက္အက်ိဳးမ်ားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ တာရွည္ခံျငိမ္းခ်မ္းေရးစသည့္ သက္ေရာက္မႈျမင့္မားသည့္နယ္ပယ္မ်ားကို အထူးျပဳထားသည့္ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ၎၏အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ျမန္မာျပည္သူလူထုအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာအနာဂတ္အတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေပးမႈပင္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဥေရာပသမဂၢေစ်းကြက္သို႔ ပမာဏကန္႔သတ္ခ်က္(သို႔) အခြန္အတားအဆီးမ်ားမပါဘဲ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ႏွင့္ ျပည့္ျပည့္ဝဝ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ျပီျဖစ္ပါသည္။ အဝတ္အထည္ခ်ဳပ္လုပ္မႈက႑၊ မွ်တစြာသစ္ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာ ျမင့္မားေသာဥေရာပစံႏႈန္းမ်ားကို ျပည့္မီအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔ သစ္လုပ္ငန္းစသည္တို႔တြင္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ကာ ၎တို႔အေနျဖင့္ လူဦးေရသန္း၅၀၀ေက်ာ္ရွိသည့္ ဥေရာပေစ်းကြက္တြင္၀င္ ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္၍ရၾကမည္ျဖစ္သည္။

တရုတ္ဘာသာစကားတြင္ “အၾကပ္ရုိက္မႈCrisis”ကို “အႏၱရာယ္” ႏွင့္ “အခြင့္အလမ္း”စသည့္စာလံုးသေကၤတ ႏွစ္ခုေပါင္းစပ္မႈျဖင့္ ျပေသာေၾကာင့္ ေဘးဆိုးအႏၱရာယ္ကိုရင္ဆိုင္၍ ေက်ာ္လႊားမွသာ မိမိအတြက္ပိုမိုၾကံ့ခိုင္အား ေကာင္းမည္ဆိုသည္ကို ျပသျခင္းျဖစ္သည္။ ဥေရာပသားမ်ားအေနျဖင့္ ေတြ႔ၾကံဳေနရသည့္အႏၱရာယ္မ်ားကို သမဂၢၾကီးအေနျဖင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ကာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အေကာင္းဆံုးအသံုးခ်ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ကၽြန္ပ္တို႔ဘယ္ေလာက္ကံေကာင္းသည္ဆိုတာကို သေဘာေပါက္ေအာင္အျခားသူ မ်ားကကူညီေျပာျပဖို႔လိုအပ္ပါသည္။

“ဥေရာပသမဂၢတစ္ခုတည္းမွာ တငႏိုင္ငံေပါင္း၂၈နိင္ငံ၊ ဘာသာစကား ေပါင္း၂၄မ်ိဳးနဲ႔ လူဦးေရ သန္း၅၀၀ေက်ာ္၊ ၁၉နိင္ငံကဘံုေငြေၾကးတစ္ခုတည္း-- ဒီလိုမင္းတို႔ရဲ႕ရရွိေအာင္ျမင္မႈဟာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကာလရဲ႕ နိင္ငံေရးစီးပြားေရးဆိုင္ရာ အၾကီးမားဆံုးေသာရရွိေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္ရွိေနမွာပါ”ဟူ၍ အေမရိကန္သမၼတအိုဘားမားမွ ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

အဲေတာ့ ဒီေနရာမွဘယ္ကိုကၽြန္ပ္တို႔ဆက္သြားၾကပါမည္နည္း? အတိတ္ကအေမွာင္ကို လူသားမ်ားအေနျဖင့္ ေမ့ေပ်ာက္ထားပံုရတဲ့အခါ၊ ႏိုင္ငံေရးစိတ္ကူးယာဥ္ေလာက၊ ႏုိင္ငံေရးသေဘာတရားတို႔ရဲ႕ေနရာမွာ ရုပ္ဝတၳဳပစၥည္းျပည့္စံုမႈနဲ႔ နိစၥဓူဝ ကိုယ္စိတ္ခ်မ္းသာမႈရွာေဖြျခင္းတို႔က အစားထုိး၀င္ေရာက္လာတဲ့အခါ၊ အခြင့္အေရးေတြ၊ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြ၊ လူမႈေရးတိုးတက္မႈေတြနဲ႔ သာယာ၀ေျပာမႈေတြဟာရွိကိုရွိရမယ္ဆိုတဲ့ တရား၀င္အခြင့္အေရးေတြမဟုတ္ဘူးဆိုတာ၊ တစ္ခါထုတ္ႏႈတ္ခံခဲ့ရရင္လည္း ျပန္မရေတာ့ဘူးဆိုတာမ်ိဳး မရွိဘူးဆိုတာ သတိရၾကဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ေဒသတြင္းနဲ႔ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာစိန္ေခၚမႈေတြကို ကမၻာၾကီးအေနျဖင့္ရင္ဆိုင္ရတဲ့အခါမွာဥေရာပဟာ အခြင့္အေရး၊ တန္ဖိုး၊ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းတဲ့ ကမၻာ့အျမင္ေတြဘက္က သတၱိရွိရွိနဲ႔ ေနာက္ဆံုးခံတပ္တစ္ခုအေနမ်ိဳးနဲ႔ တစ္ခါတစ္ရံမွာရပ္တည္မႈျပဳခဲ့ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ေရတိုလြယ္ကူတဲ႔ေျဖရွင္းမႈမ်ိဳးေတြထက္ ရဲရင့္ျပီး လက္ေတြ႔ဆန္တဲ့အေျမာ္အျမင္မ်ိဳးေတြက လႊမ္းမိုးေအာင္ျမင္နိင္ပါေစ။ အတိတ္ကအမွားမ်ိဳးထပ္မျဖစ္ဖို႔ ဆက္လက္ျပီး ကၽြန္ပ္တို႔သတိရၾကပါေစ။ နံရံေတြအစား တံတားေတြတည္ေဆာက္ၾကပါစို႔။ ဥေရာပရဲ႕ရရွိေအာင္ျမင္မႈေတြထဲက ကၽြန္ပ္တို႔ရဲ႕ဂုဏ္ကို ျပန္လည္ရွာေဖြၾကပါစို႔။ အတူတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့လို႔ အေကာင္းဆံုးစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ အတူတူေလွ်ာက္ခဲ့ျပီး သီးျခားျပိဳလဲခဲ့တယ္။ အတူတကြပဲဥေရာပနဲ႔ သူ႔အလြန္ဟုိးဘက္မွာရွိတဲ့ ဒုကၡေတြကို အခြင့္အလမ္းအျဖစ္ ကၽြန္ပ္တို႔ဖန္တီးၾကမယ္။ ကဲ ..က်န္တာကေတာ့ အက်ႌလက္ကိုလိပ္တင္ျပီး ကၽြန္ပ္တို႔ရဲ႕ဘံုအနာဂတ္ကို ျပတ္ျပတ္သားသားပံုေဖာ္ ၾကပါဖို႔ပါပဲ။