႐ိုးရာအစဥ္အလာမတိမ္ေကာေစရန္အတြက္ နံ႔သာေသြးပြဲမ်ား ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖစ္

.

ဓါတ္ပံု- မင္းမ်ိဳးႏြယ္/RiA

ေျမာက္ဦး၊ ဧၿပီ ၁၄ ရက္။ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ ယမာန္ေန႔က က်ပင္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ရခိုင္႐ိုးရာနံ႔သာေသြးၿပိဳင္ပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္ရျခင္းမွာ ႐ိုးရာအစဥ္အလာ ျဖင့္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ပြဲေတာ္မ်ားကို မတိမ္ေကာေစရန္အတြက္ ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပြဲစီးစဥ္သူမ်ားက ဆိုသည္။

အဆိုပါနံ႔သာေသြး ပြဲေတာ္မွာ သႀကၤန္ကာလသို႔ေရာက္တိုင္း အစဥ္အလာအရ က်င္းပျပဳလုပ္လာခဲ့သည့္ ပြဲေတာ္တစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်င္းပျပဳလုပ္ခြင့္မရ႐ွိခဲ့သည့္ၾကသည့္အတြက္ ေပ်က္ကြယ္လွ်က္႐ွိေနခဲ့ရာ ယခုအခါ ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္လာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“န႔႔ံသာေသြးပြဲကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရခုိင္မွာ သႀကၤန္ေရာက္တုိင္း က်င္းပလာခဲ့တာ ဘိုးေဘးစဥ္ဆက္ကတည္းက ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟု ရခိုင္တို႔ရဲ႕ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအစဥ္အလာကို ထိန္းသိမ္းတဲ့ သေဘာနဲ႔က်င္းပေနတာျဖစ္ပါတယ္။”ဟု နံ႔သာေသြးၿပိဳင္ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ ဥကၠဌ ဦးေမာင္သာေအာင္ ကေျပာသည္။

ရခိုင္႐ိုးရာအစဥ္အလာမ်ားျဖစ္သည့္ သႀကၤန္သံခ်ပ္ၿပိဳင္ပြဲ၊ နံ႔သာေသြးပြဲ၊ ႐ိုးရာေရေလာင္းပြဲေတာ္မ်ားကို တစ္ခ်ိန္္က က်င္းပျပဳလုပ္ခြင့္မရ႐ွိဘဲ ပိတ္ပင္ခံထားခဲ့ရသည့္အတြက္ တခ်ိဳ႕လူငယ္မ်ားမွာ အစဥ္အလာမ်ားကို မသိ႐ွိၾကဘဲ ေပ်ာက္ကြယ္စျပဳလာေနခဲ့ၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ သံခ်ပ္ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ နံ႔သာေသြးၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို က်င္းပျပဳလုပ္ကာ ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။