အပ်င္းလည္းေျပ ၀င္ေငြလည္းရ ဆီးပင္စိုက္ပ်ိဳးၾက

.

ဆီးသီးပင္ရဲ႕ မူရင္းေဒသေတာ့ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသကပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆီး႐ိုင္းနဲ႔ ဆီးယဥ္ဆုိၿပီးေတာ့ ႏွစ္မ်ိဳး ရွိပါတယ္။ ဆီးပင္မွာေတာ့ ဆီးေတာ္သီး၊ စေလဆီးသီး၊ ယိုးဒယားဆီးသီးဆုိၿပီးေတာ့ သံုးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ ဆီးပင္ေတြကေတာ့ ေျမမေရြး စုိက္ပ်ိဳးနုိင္ၿပီး ႏံုးေျမႏွင့္ ႏုံးေျမေဆြးေတြမွာဆုိရင္ေတာ့ မ်ိဳးေကာင္းမ်ားကုိ စုိက္ပ်ိဳးသင့္ပါတယ္။

ဆီးပင္က ေရဝပ္ျခင္းကုိ မႏွစ္သက္ပါဘူး။ ဆီးပင္ကုိ အေစ့က စိုက္ပ်ိဳးေလ့ ရွိပါတယ္။ အေစ့ကေန အပင္အျမန္ေပါက္ရန္အတြက္ကေတာ့ အေစ့ကို ကြဲအက္ေအာင္ တူျဖင့္ ထု၍ေသာ္လည္းေကာင္း အဆံနီးပါးရေအာင္ ထု၍ေသာ္လည္းေကာင္း စုိက္ပ်ိဳးမယ္ဆုိရင္ ငါးရက္မွ ဆယ္ရက္အတြင္းမွာ အပင္ေပါက္ကေလးေတြ ထြက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။

အေစ့ကေန မစုိက္ပ်ိဳးလိုပါက ဆီးကိုင္းမ်ားကုိ အေစ့ ပ်ိဳးေထာင္ၿပီးခါမွ တစ္ႏွစ္သားရွိတဲ့အခါမွာ အျခားမ်ိဳးေကာင္း ဆီးမ်ားနဲ႔အတူ ျမႇဳပ္၍ေသာ္လည္ေကာင္း ကုိင္းကူး ကုိင္းဆက္၍ေသာ္လည္ေကာင္း စုိက္ပ်ိဳးႏုိင္ပါတယ္။

ဆီးပင္ အပုအမ်ိဳးအစားကုိေတာ့ တစ္ပင္နဲ႔တစ္ပင္ ငါးေပခန္႔ ခြါ၍ေသာ္လည္းေကာင္း ဆီးပင္ အလတ္အမ်ိဳးအစားကုိေတာ့ ေပ ၂၀ ခန္႔ ခြါ၍ေသာ္လည္ေကာင္း အပင္ျမင့္ အမ်ိဳအစားကုိေတာ့ ၂၅ ေပခန္႔ ခါြ၍ေသာ္လည္ေကာင္း ႀတိဂံပံုစံစနစ္နဲ႔ စုိက္ပ်ိဳးေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ စုိက္က်င္းေတြကုိေတာ့ သံုးေပအက်ယ္နဲ႔ အနက္ ၂ ေပတူးၿပီးေတာ့ ေျမေဆြး သဲ စတာေတြကုိ ထည့္ၿပီး စုိက္ပ်ိဳးႏုိင္ပါတယ္။

ျပဳစုမႈေကာင္းတဲ့ ဆီးပင္ကေတာ့ တစ္ႏွစ္အၾကာမွာ အသီးမ်ားကုိ ခူးဆြတ္ႏုိင္မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ပင္႐ိုင္းမ်ားနဲ႔ မ်ိဳးပြားထားတဲ့ ဆီးပင္ေတြကုိေတာ့ ေအာက္ခံပင္က ထြက္လာတ့ဲ အကုိင္းေတြကုိ တစ္ပတ္တစ္ခါ ျဖတ္ေတာက္ေပးရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဆီးပင္က တစ္ႏွစ္သားေက်ာ္လာရင္ေတာ့ မလိုအပ္တဲ့ အကိုင္းအခက္ေတြကို ႏွစ္ပတ္တစ္ခါ ျဖတ္ေတာက္ေပးရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမႏွစ္မွာသီးတဲ့ ဆီးသီးကုိ မယူပဲ အပြင့္ေတြကုိ ေခၽြခ်ျခင္း ဒုတိယႏွစ္မွာသီးတဲ့ ဆီးသီးကုိ အလံုး ၅၀ ခန္႔သာ ယူျခင္းတုိ႔ကေတာ့ ေနာက္ႏွစ္မ်ားမွာ အသီးတုိ႔ ေကာင္းမြန္ၿပီး အသီးလည္းႀကီးကာ အရသာေကာင္းမြန္မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

 ေျမၾသဇာေကၽြးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အပင္ရင္းကေန တစ္ေပခြဲ ဒါမွမဟုတ္ရင္ သံုးေပအတြင္း အပင္အရြယ္ကုိလုိက္ၿပီးေတာ့ တစ္ေပခန္႔နက္တဲ့ က်င္းငါးက်င္းကုိ တူးၿပီးေတာ့ ႏြားေခ်း ေျမေဆြး စတာေတြကုိ တစ္စိတ္မွ တစ္တင္းထိ ထည့္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။