မတ္ပဲ စုိက္ပ်ိဳးေရး

.

မတ္ပဲကေတာ့ အေစ့အေပၚမွာ မူတည္ၿပီး သံုးမ်ိဳး ခြဲျခားႏုိင္ပါတယ္။ အစိမ္းပုပ္ေရာင္၊ အညိဳေဖ်ာ့ေရာင္နဲ႔ အညိဳရင့္ေရာင္ မတ္ပဲတုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

မတ္ပဲဟာ ေျမသားအနည္းအငယ္ သဲဆန္တဲ့ေျမမ်ိဳးကေန ရြံ႕ေစးဆန္တဲ့ ေျမမ်ိဳးအထိ စုိက္ပ်ိဳးႏုိင္ပါတယ္။ ေတာင္ေပၚေရာ ေျမျပန္႔ပါ စုိက္ပ်ိဳးႏုိင္ပါတယ္။

မတ္ပဲစုိက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ ထယ္ တစ္စပ္ႏွစ္စပ္ ၊ ထြန္ တစ္စပ္ႏွစ္စပ္ ဝင္ၿပီးမွ က်ဲပက္၍ေသာ္လည္ေကာင္း အတန္းလုိက္၍ေသာ္လည္ေကာင္း စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ပါတယ္။ စုိက္ပ်ိဳးခ်ိန္မွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ မိုးဦးစုိက္ မတ္ပဲနဲ႔ မိုးေႏွာင္းစိုက္ မတ္ပဲဆုိၿပီးေတာ့ ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။ မိုးဦးစုိက္မွာေတာ့ တစ္ပင္နဲ႔တစ္ပင္ကုိ တစ္ေပခန္႔ ခြာထားရၿပီး မုိးေႏွာင္းစုိက္မွာေတာ့ ေျခာက္လက္မခန္႔ ခြာၿပီးေတာ့ စုိက္ပ်ိဳးေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

မ်ိဳးေစ့ခ်တဲ့ေနရာမွာေတာ့ မိုးတြင္းမွာစုိက္မယ္ဆုိရင္ ေျမအနက္ တစ္လက္မခန္႔ ဒါမွမဟုတ္ရင္ တစ္လက္မခြဲခန္႔နဲ႔ မုိးေႏွာင္းစုိက္မွာဆိုရင္ေတာ့ တစ္လက္မခြဲ ဒါမွမဟုတ္ရင္ သံုးလက္မအထိ ေျမထဲခ်ၿပီး စုိက္ပ်ိဳးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

မ်ိဳးေစ့ခ်ၿပီး တစ္ပတ္ ဆယ္ရက္ခန္႔အၾကာမွာေတာ့ အပင္မ်ားေပါက္လာၿပီး သံုးပတ္သားအရြယ္မွာေတာ့ ၾကားကုိ ထြန္လိုက္ေပးျခင္း အပင္မႈန္းျခင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ေပးရမွာပါ။ ႏွစ္လခြဲမွာဆုိရင္ေတာ့ ပန္းမ်ား စတင္ဖူးပြင့္လာၿပီးေတာ့ သံုးလခြဲအရြယ္မွာေတာ့ ႏႈတ္သိမ္းရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။