ေက်ာက္ဖ႐ံုသီး စိုက္ပ်ိဳးၾကည့္ပါ

.

ေက်ာက္ဖ႐ံုရဲ႕ မူရင္းေဒသကေတာ့ အာဖရိကတုိက္နဲ႔ အာရွတုိက္ကပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေက်ာက္ဖ႐ံုကို စင္ခံ၍ေသာ္လည္ေကာင္း စင္မခံပဲ ေျမလႊတ္၍ေသာ္လည္ေကာင္း စုိက္ပ်ိဳးႏိုင္ပါတယ္။ စင္မခံပဲ ေရသြင္းစုိက္ပ်ိဳးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေရကုိ ေလးႀကိမ္ကေန ေျခာက္ႀကိမ္အထိ သြင္းေပးရန္ လိုအပ္ပါတယ္။ ေရသြင္းစုိက္ပ်ိဳးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေရပုိထုတ္ရန္အတြက္ အသင့္ စီမံထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေက်ာက္ဖ႐ံုကုိ စုိက္ပ်ိဳးၿပီး ႏွစ္လမွ သံုးလအတြင္းမွာ ခူးဆြတ္ႏုိင္မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ စင္မခံပဲ စုိက္ပ်ိဳးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ တစ္ဧကမွာ အလံုးေရ ၂၀၀၀ ကေန ၂၅၀၀ အထိ သီးႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ေက်ာက္ဖ႐ံုသီးမွာ က်ေရာက္တတ္တဲ့ ေရာဂါပုိးေတြကေတာ့ လိေမၼာ္ေရာင္ ဖ႐ံုႀကိဳင္၊ ပဲေတာင္ထုိးပုိး၊ ဘူးဖ႐ံုၾကမ္းပိုး၊ ဘူးဖ႐ံု ပင္စည္ထိုးပုိးတုိ႔ပဲ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ က်ေရာက္တတ္တဲ့ ေရာဂါပုိးေတြကေတာ့   ေရမ်ားလြန္း ေရနည္းလြန္းတာေၾကာင့္ သီးပုပ္ေရာဂါ က်ေရာက္တတ္ပါတယ္။ အေရာင္မညီ ကြက္က်ားေရာဂါနဲ႔ ဖားဥမိႈေရာဂါတို႔ က်ေရာက္တက္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။