ေက်းလက္သတင္းေထာက္မ်ားအတြက္ အေျခခံ သတင္းစာပညာသင္တန္း

.

အဆုိပါသင္တန္းအတြက္ ပူးတြဲပါရွိသည့္ ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္ကို Download လုပ္ၿပီး ျဖည့္စြက္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါတယ္။
ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို [email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏုိင္ၿပီး အေသးစိတ္ သိလုိပါက ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လင္း၊ ဖုန္း ၀၉ ၉၆၇၇ ၅၆၉၇၀၊ ၀၉၄၅၀၀၀ ၅၄၈၀ သို႔ ဆက္သြယ္ စံုစမ္းႏုိင္ပါတယ္။

Download Application Form