ကုိရီးယားပုိင္ အထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ုံမ်ားတြင္အလုပ္သမား အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈရွိေန

.

ဓာတ္ပံု - ဝါဆို

ရန္ကုန္ ၊မတ္ ၂၈။                ။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသည့္ ကုိရီးယားပုိင္ အထည္ခ်ဳပ္ စက္ရုံ မ်ားတြင္အလုပ္သမားအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈရွိေနသည့္ ကုိအစုိးရသစ္ထံ တင္ျပသြားမည္ဟု Action Labor Rights အဖြဲ႔မွ ဒါရိုက္တာ ကုိသူရိန္ေအာင္က မဇၥ်ိမ ကိုေျပာသည္။

 “ စက္ရုံေတြက ၀င္လာမွာေတြ အမ်ားႀကီးပဲ အခုသုေတသန လုပ္တဲ႔ အခါမွ အလုပ္သမားေတြမွာ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ဆုံးရႈံးမႈေတြကုိအမ်ားဆုံးေတြ႕ရွိရတယ္။ဒါကိုေနာက္တက္တဲ့အစုိးရအေနနဲ႔ ဘယ္လုိ႔ထိန္းခ်ဳပ္မလဲ ဆုိတာကုိ သူတုိ႔အနနဲ႔ ဘယ္နညး္လမ္းက လုပ္ရမလဲ ဆုိတာကို တင္ျပမယ္”၎ကေျပာသည္။

အစုိးရသစ္တင္ျပရန္အတြက္ ကနဦး ပဏမ အေနျဖင့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူထားျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းစစ္တမ္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုိအားသာခ်က္ အနည္းခ်က္မ်ားကို ၾကည့္၍ အထည္ခ်ဳပ္ စက္ရုံမ်ားအား မည့္သည္နည္းလမ္းျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မည္ကုိ အေျဖရွာႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္ဟု၎ကဆုိသည္။

ဖိအားမ်ားေအာက္မွ ကိုရီးယားပိုင္အထည္ခ်ုဳပ္စက္ရံုအလုပ္သမားမ်ာ “Under Pressure -ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ” ဟူေသာအစီရင္ခံစာကိုမတ္၂၆ ရကေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ႔သည္။

ကိုရိးယားပိုင္ႏွင့္ ကိုရီးယားဖက္စပ္အထည္ခ်ဳပ္ စက္ရံု အခ်ိဳ႕မွအလုပ္သမားမ်ား၏ အေျခအေနမ်ားကို အစီရင္ခံထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းအဖြဲ႔မွ ကြင္းဆင္း သုေတသန ျပဳလုပ္ခဲ႔ရာတြင္ အလုပ္သမားဥပေဒမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ ျပဌန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္မႈ မ်ားရွိေနျပီး အလုပ္သမား အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ိဳ႕ေဖာက္မႈမ်ားရွိေနသည္ ။

 “ကိုရီးယားရင္းႏွီးျမွုပ္ႏွံမႈကိုပဲဦးတည္ေလ့လာရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းက ကိုရီးယားက ျမန္မာ အထည္ခ်ဳပ္က႑မွာ အေရးပါလို႔ပါ။ ေနာက္ၿပီေတာ့ ကိုရီးယားက အိုအီးစီဒီအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံ ေပါင္းစုံနဲ႔လုပ္ကိုင္တဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြအတြက္ အိုအီးစီဒီညႊန္ၾကားခ်က္ေတြကို လိုက္နာဖို႔ လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့ နိုင္ငံအေနနဲ႔ ကိုရီးယားအစိုးရကို တာဝန္ယူမႈရွိေစခ်င္တာပါ။”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒ၊စညး္မ်ဥ္း၊ အလုပ္သမားဆက္ဆံေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္အေလ့အက်င့္မ်ားကို မူေဘာင္အတိုင္း လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအလုပ္သမားစံႏႈန္းမ်ားကို လုိက္နာေစ ရန္ရည္ခ်က္ျဖင့္ သုေတသန ျပဳလုပ္ရျခငး္ျဖစ္သည္။