ၿဗိတိန္ရွိ ၀န္ထမ္းမ်ားကို လာမည့္ ၃ ႏွစ္အတြင္း တစ္ဦးလွ်င္ အပိုဆုေၾကး ေဒၚလာ ၁ သန္းထိေပးသြားရန္ Facebook စီစဥ္

.

လန္ဒန္၊ မတ္၊ ၈ ။              ။ ကမၻာေက်ာ္လူမႈကြန္ယက္ကုမၸဏီ Facebook သည္ ၿဗိတိန္ရွိ၎၏ ၀န္ထမ္းမ်ားကို လာမည့္ ၃ ႏွစ္အတြင္း တစ္ဦးလွ်င္ ပွ်မ္းမွ် အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ . ၁ သန္းအထိေပး သြားရန္ စီစဥ္လွ်က္ရွိသည္။

ၿဗိတိန္ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာနသို႔ ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္ပမာဏကို ခုႏွိမ္ႏိုင္ရန္အတြက္ Facebook တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ထိုကဲ့သို႔ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ျမင့္မားသည့္ အပိုဆုေၾကးေငြမ်ားေပးအပ္သြားရန္ စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုအပိုဆုေၾကးေပးမည့္ အစီအစဥ္အရ Facebook က ၎၏ျဗိတိန္ရံုးခြဲရွိ၀န္ထမ္းမ်ားကို လာမည့္ ၃ ႏွစ္အတြင္း ေပးမည့္ အပိုဆုေၾကး စုစုေပါင္းမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၉၆ သန္းအထိရွိမည္ ျဖစ္ သည္။

ျဗိတိန္ရွိေၾကာ္ျငာရွင္မ်ားထံမွ ရသည့္၀င္ေငြမ်ားကို မူလက ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ႏႈန္းထား သက္သာသည့္ အိုင္ယာလန္ ႏုိင္ငံဘက္မွ လမ္းေၾကာင္းလႊဲေပးေဆာင္လွ်က္ရွိသည့္ ၎၏ အခြန္ေပးေဆာင္မႈ ပံုစံကိုေျပာင္းလဲသြားမည္ျဖစ္ျပီး အခြန္ေပးေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သတ္၍ ယခင္ကထက္ပိုမို၍ပြင့္လင္းျမင္သာစြာေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုလည္း Facebook က ေၾကညာထားသည္။

Facebook သည္တစ္ႏွစ္လွ်င္ အျမတ္ေငြစုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဘီလ်ံထိရရွိေနေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထား ေသာ္လည္း ျဗိတိန္မွရသည့္ အျမတ္ေငြကိုမူ သီးျခားထုတ္ျပန္ထားျခင္း မရွိေသးေခ်။

သို႔ရာတြင္ မၾကာေသးမီကထြက္ေပၚခဲ့ေသာအခ်က္အလက္မ်ားအရ ျဗိတိန္ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာနက Facebook ကို ေပးေနရေသာေၾကာ္ျငာခေငြမွာ Facebook က ျဗိတိန္အစိုးရသို႔ေပးေဆာင္ေနေသာ အခြန္ေငြထက္မ်ားျပားေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။

Tags: