တ႐ုတ္ဦးေဆာင္သည့္ အာရွအေျခခံအေဆာက္အအံု ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဘဏ္ ထူေထာင္ရန္ ၅၇ ႏိုင္ငံမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လက္မွတ္ထိုး

.

(ေပက်င္း)။ ။ တ႐ုတ္ဦးေဆာင္ေသာ အာရွအေျခခံ အေဆာက္အအုံ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဘဏ္ (AIIB) ၏ တည္ေထာင္သူ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံ ၅၇ ႏိုင္ငံမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဇြန္ ၂၉တြင္ အင္စတီက်ဴးရွင္းသစ္ တည္ေထာင္မႈအတြက္ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ား ကို သေဘာတူလက္မွတ္စတင္ေရးထိုးခဲ႔သည္။

ေငြထုတ္ေခ်းေပးရန္ ေဒၚလာ ဘီလ်ံေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနမည့္ AIIB ဘဏ္သည္ ယခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ လုပ္ငန္းစတင္လည္ပတ္
ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။ ယင္းဘဏ္သည္ ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္တို႔၏ ျပိဳင္ဘက္ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း သံုးသပ္မႈအခ်ဳိ႕ရွိေနသည္။ ကမၻာ့ေပၚတြင္ ပထမႏွင့္ တတိယေျမာက္ စီးပြားေရး အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ႏွင့္ ဂ်ပန္က ပါ၀င္ရန္ၿငင္းဆန္ထားသည္။

အေမရိကန္က ၎၏ မဟာမိတ္မ်ားကို AIIB ဘဏ္ထဲသို႔မ၀င္ရန္ စည္း႐ုံးခဲ႔ေသးသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျဗိတိန္၊ ျပင္သစ္ႏွင့္ ဂ်ာမနီအပါအ၀င္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားသည္ ကမၻာ့ဒုတိယအၾကီးဆုံး စီးပြားေရး အင္အားႀကီးတ႐ုတ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တိုးျမင့္လုိသျဖင့္  လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ႔ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အာရွတြင္ အေျခခံအေဆာက္အအုံအတြက္ ေငြထုတ္ေခ်းသူ AIIB ဘဏ္၏ ပြင့္လင္းျမင္ သာမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈအခ်ဳိ႕ ရွိေနသကဲ႔သို႔ တ႐ုတ္သည္ အင္အားၾကီးႏိုင္ငံတစ္ခုအေနျဖင့္၎၏ ပထ၀ီႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအက်ဳိးအျမတ္မ်ားအတြက္ ဘဏ္ကို အသုံးခ်လိမ္႔မည္ဆိုသည့္ စိုးရိမ္မ်ားလည္းရွိေနသည္။

ယခုလတြင္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားကို မေဖာ္ျပခဲ႔ေသာ ေ၀ါစထရိဂ်ာနယ္၏ သတင္းတစ္ခုအရ ဘဏ္၏မဲေပးစနစ္တြင္ အၾကီးမား ဆုံးရွယ္ယာထည့္၀င္သူအျဖစ္ တ႐ုတ္ကိုအသာစီးေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိေရာက္သည့္ဗီတိုအာဏာလည္းရရွိမည္ဟု ဆိုသည္။

ဘဏ္၏ သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ဘဏ္၏ ဘီလ်ံ ၁၀၀ အေျခခံအရင္းအႏွီးတြင္ တ႐ုတ္က ဘီလ်ံ ၃၀ နီးပါးထည့္၀င္မည္ျဖစ္ သကဲ႔သို႔ မဲအားလုံး၏ ၂၅ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္းအထိလည္းပိုင္ဆိုင္မည္ဟုဆိုသည္။