စင္ကာပူထုတ္ကုန္က႑ အထြက္ႏႈန္းက်

.

စီေအအင္ (စင္ကာပူ)။ ။ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဘုတ္အဖြဲ႔ (Economic Development Board) က ဇြန္ ၂၆ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္သည့္ ေနာက္ဆံုး အခ်က္အလက္မ်ားအရ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလ ႏႈန္းယွဥ္ခ်က္အရ စင္ကာပူ သမၼတႏိုင္ငံ၏ ကုန္ထုန္လုပ္မႈမွာ ေရွ႕တစ္ႏွစ္ကထက္ ၂ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းသြားခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ဇီ၀ေဆးထုတ္ကုန္မွအပ က်န္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ အရပ္အရပ္မွာ ေရွ႕တစ္ႏွစ္ကႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ၂ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ တစ္လခ်င္းအေနျဖင့္ ကုတ္ထုတ္လုပ္မႈမွာ ၂ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးလာေနခဲ့ၿပီး၊ ဇီ၀ေဆးထုတ္ကုန္ေတြကို ဖယ္လိုက္လွ်င္၊ အထြက္ႏႈန္းမွာ တစ္လခ်င္းအေနနဲ႔ ၁ဒသမ၁ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးလာေနသည္ဟု ဆိုသည္။

ဓာတုပစၥည္းအထြက္ႏႈန္းမွာလည္း ေမလ ႏႈင္းယွဥ္ခ်က္အရ ယမန္ႏွစ္ကထက ၁ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးလာခဲ့ၿပီး၊ ေရနံဟာလည္း သန္႔စင္စနစ္ေတြ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာၿပီး အထြက္ႏႈန္းတိုးလာေသာေၾကာင့္ ၆ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးလာခဲ့သည္။  

သို႔ရာတြင္ တစ္ဖက္တြင္မူ ေဆးပစၥည္း အမယ္စံုအေရာအေႏွာေတြ ထုတ္လုပ္လာေသာ္လည္း ေဆးပစၥည္း အထြက္ႏႈန္းမွာ ၁၀ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ က်ဆက္းသြားခဲ့၍ ဇီ၀ေဆးထုတ္ကုန္ တစ္ခုလံုးအေနျဖင့္ၾကည့္ွလွ်င္ ယမန္ႏွစ္ကထက္ ၂ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ နည္းပညာက႑တြင္မူ ေဆးကိရိယာေတြကို ဝယ္လိုအားနဲ႔ ေထာက္ပံ့ႏိုင္စြမ္းက အားေကာင္းေနၿမဲျဖစ္လို႔ ယမန္ႏွစ္ကထက္ ၃၄ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ျပန္႔ကားႀကီးထားလာသည္။

အေထြေထြကုန္ထုတ္က႑ အထြက္ႏႈန္းကေတာ့ ေမလႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္အရ ယမန္ႏွစ္ကထက္ ၂ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။  အေထြေထြကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း၏ အ၀တ္အထည္မ်ား၊ သတၱဳကန္မ်ား၊ သတၱဳတံခါးမ်ား၊ ျပတင္းေပါက္မ်ား၊ သံဇကာမ်ားႏွင့္ သစ္သားပရိေဘာဂမ်ား၏  အထြက္ႏႈန္းမွာလည္း ၅ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။။ ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္း၏ အထြက္ႏႈန္းမွာ လည္း ေရွ႕တစ္ႏွစ္ကနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ၇ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။

အီထြက္ထရြန္းနစ္က႑မွာလည္း ယမန္ႏွစ္ကႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ၀ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။

တစ္ပိုင္းလွ်ပ္ကူးပစၥည္းေတြမွာ ၉ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း လူသံုးကုန္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းေတြမွာ ၁၁ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း အသီးသီး က်ဆင္းသြားခဲ့ေပမယ့္လည္း ဟာ့ဒစ္လို ေဒတသိုေလွာင္ ကိရိယာေတြမွာ ၄၆ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ အျခားအီလက္ထရြန္းနစ္ အစိတ္အပိုင္းေတြမွာ ၄၃ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း အသီးသီးတိုးတက္ျမင့္မားလာခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။