ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈကန္႔ သတ္ခ်က္မ်ား ဗီယက္နမ္ေျဖေလွ်ာ့ေပးမည္

.

ဟႏိြဳင္း၊ ဇြန္ ၂၇ ။      ။ ရွယ္ယာမ်ား စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္း၀င္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ေပးေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပည္ပမွ စီး၀င္လာေစ ရန္ႏွင့္ ေစ်းကြက္မတည္ၿငိမ္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ႏိုင္ငံျခားသားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားအား လုပ္ငန္းမ်ားစြာတြင္ မဲေပးႏိုင္ေသာ ရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို လက္ရွိ ၄၉ ရာခုိင္ႏႈန္းးမွ ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိတိုးျမင့္ေပးမည္ဟု ဇြန္ ၂၆ ရက္ေနာက္ပိုင္းက အစိုးရ၏ ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေၾကညာခ်က္ တစ္ခုထုတ္ျပန္ထား သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေျပာင္းလဲမႈက မည္သို႔ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ အသက္၀င္မည္ကို တိတိက်က်မေဖာ္ျပခဲ႔ေပ။ သို႔ေသာ္လည္း ေၾကညာ ခ်က္အရ ဘဏ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီျမဳပ္ႏွံမႈအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ခ်က္မွာ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ႏိုင္ငံျခားပိုင္ဆိုင္မႈ ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအကန္႔အသတ္ရွိ ကုမၸဏီ ၃၀ခန္႔ရွိသည္ဟု ဟႏိြဳင္းအေျခစိုက္ VNDirect Securities JSC စေတာ့ကုမၸဏီက ေျပာၾကားသည္။ ေစ်းကြက္၏ ဆြဲေဆာင္မႈအရွိဆုံး ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ၄င္းတို႔ ဆႏၵရွိသေလာက္ ရွယ္ယာအမ်ားအျပားကို မ၀ယ္ယူႏိုင္ေသးဟု Templeton Emerging Markets Group ႏွင့္ Dragon Capital Group Ltd တို႔အပါအ၀င္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

"အကန္႔အသတ္ေတြ ျမင့္မားလာလာျခင္း ခိုင္မာတဲ႔ ထိပ္တန္းကုမၸဏီၾကီးေတြမွာ အေျပးအလႊားသြားၿပီး ရွယ္ယာေတြ၀ယ္တာ ကို ေတြ႔ရမွာပါ"ဟု ဟိုခ်ီမင္းစီးတီးရွိ VinaSecurities JSC ရိွ အဖြဲ႕အစည္းအသင္းအပင္းဆိုင္ရာအေရာင္း႒ာနအၾကီးအကဲ ပက္ထရစ္မစ္ခ်ဲလ္က ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

VN Index ဗီယက္နမ္စေတာ့ေစ်းကြက္၏ စံအမွတ္မွာ ယခုႏွစ္တြင္ ၆ဒသမ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိခဲ႔ရာ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္သြားခဲ႔သည္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမွာ စေတာ့ေစ်းကြက္ၾကီးထားေရးအတြက္ ေသာ့ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ဗီယက္နမ္စည္းကမ္းဥပေဒထိန္းသိမ္းသူမ်ားက ယူဆထားသည္။

"ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအကန္႔အသတ္ေတြကို အဆုံးသတ္လိုက္တာဟာ ဗီယက္နမ္ကို ဆြဲေဆာင္မႈအရွိဆုံး အာရွေစ်းကြက္ထဲကို ေရာက္ ရွိေစမဲ႔ ကစားပြဲကိုေျပာင္းလဲေစတဲ႔အရာ ျဖစ္ပါတယ္"ဟု ဟိုခ်ီမင္းစီးတီးအေျခစိုက္ အတိုင္ပင္ကုမၸဏီ၏ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအရာရွိခ်ဳပ္ အန္ဒီဟုိက ေျပာၾကားခဲ႔သည္။ ၄င္းကုမၸဏီက ပိုင္ဆိုင္မႈ ေဒၚလာ ၁ဒသမ၄ဘီလ်ံကို စီမံခန္႔ခြဲေနသည္။

အစိုးရက မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အျဖစ္သတ္မွတ္ထားေသာ က႑မ်ားကိုမူ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ဆက္လက္ကန္႔သတ္ထားဖြယ္ရွိသည္ဟု မစၥတာဟိုက ေျပာၾကားခဲ႔သည္။ ယင္းက႑မ်ားတြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ေလေၾကာင္းလိုင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေရးတို႔ ပါ၀င္သည္။

ျပည္ပရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ဇြန္ ၂၅ ရက္အထိ ယခုႏွစ္တြင္ ဗီယက္နမ္စေတာ့ ေဒၚလာ ၁၃၅ဒသမ၆သန္းဘိုး ၀ယ္ယူခဲ႔ၾက သည္။