တ႐ုတ္သို႔ ျပည္ပမွ လာေရာက္သည့္ ခရီးသည္ အေရအတြက္ ျပန္လည္ ျမင့္တက္လာ

.

တ႐ုတ္ျပည္၏ အထင္ကရ မဟာတံတိုင္း။ (ဓာတ္ပံု - www.vagabondjourney.com)

ခ်ိဳင္းနား ေဒးလီး (ေပက်င္း)။ ။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ျပည္ပမွ လာေရာက္သည့္ ခရီးသည္ အေရအတြက္သည္ ျပန္လည္
ျမင့္တက္လာျခင္းသည္ အစိုးရ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ျမႇင့္တင္ရန္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အခြန္ေထာက္ပံ့ေၾကးျပန္ေပးသည့္  အစီအစဥ္သစ္မ်ားေၾကာင့္ ျပန္လည္အားေကာင္း ခိုင္မာလာခဲ့သည္ဟု ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္း အဖြဲ႔ႀကီး တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေပက်င္းအေျခစိုက္ China Tourism Academy ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ
ျပည္ပမွ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ေသာ ခရီးသည္ အေရအတြက္သည္ ဇန္နဝါရီမွ ေမလအထိ ၅ လတာ ကာလအတြင္း ၅၄ ဒသမ ၅၈ သန္းအထိ ေရာက္ရွိလာခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က အလားတူကာလထက္ ၄ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုး နာလန္ထမႈအျဖစ္ ပထမသံုးလပတ္အတြင္း ျပည္ပမွ လာေရာက္ေသာ ဧည့္သည္အေရအတြက္မွာ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးျမင့္လာခဲ့သည္ဟု တ႐ုတ္၏ ႏိုင္ငံျခား ခရီးသြားလုပ္ငန္း ျမႇင့္တင္ေရး ဝက္ဘ္ဆိုက္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ Beautiful China (travelchina.gov.cn) တြင္ လႊင့္တင္လာသည့္ သတင္းတစ္ရပ္အရ သိရွိရသည္။

ယခုႏွစ္၏ ပထမ ၅ လတြင္ ျပည္ပမွ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးကို လာေရာက္ေသာ ကမာၻလွည့္္ အေရအတြက္၏ ၆၄ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အာရွသားမ်ားျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ပထမသံုးလပတ္မွာတင္ပဲ ျပည္ပမွ ျပည္တြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ ရရွိေသာ ဝင္ေငြမွာ ကန္ေဒၚလာ ၁၂ ဒသမ ၈ ဘီလီယံအထိ ရွိခဲ့ၿပီး ယမန္ႏွစ္ အလားတူကာလႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ အနည္းငယ္ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္း အက်ိဳးအျမတ္ ဆက္တုိက္က်ဆင္းလာခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုႏွစ္တြင္မူ ႏိုင္ငံျခား ကမာၻလွည့္မ်ားမွာ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ရန္ စိတ္အား ထက္သန္ေနေၾကာင္းကို ေပက်င္းက ပိုမို သတိထားမိလာခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ျပည္မႀကီးသို႔ လာေရာက္ၾကသည့္ ႏိုင္ငံျခားကမာၻလွည့္မ်ား၏ အႀကီးမားဆံုး အရင္းျမစ္သံုးခုမွာ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္နဲ႔ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတို႔ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။