ကမၻာ့သတင္း

3 weeks 2 days ago
5,284 Hits

အဲဒီလို ေတြ႕ဆံုခဲ့ရာမွာေတာ့ ႏွစ္ဘက္ ေခါင္းေဆာင္ေတြအၾကား ရင္းႏွီးခ်စ္ခင္စြာနဲ႔ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ ေတြ႕ဆံု စကားေျပာဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။

Subscribe to ကမၻာ့သတင္း