ေရြးေကာက္ပဲြနဲ႔ အမ်ဳိးသမီး အပိုင္း - ၃

ေရြးေကာက္ပဲြနဲ႔ အမ်ဳိးသမီး အစီအစဥ္ကို ဒီဗီဘီ ႐ုပ္သံလိုင္းမွာ အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔ မနက္ ၈ နာရီ ၄၅ မိနစ္နဲ႔ ညေန ၄ နာရီခဲြ၊ ဗုဒၶဟူးေန႔ မြန္းလဲြ ၁၂ နာရီ ၄၅ မိနစ္နဲ႔ ညေန ၄ နာရီခဲြ အခ်ိန္ေတြမွာ ထုတ္လႊင့္ေပးေနပါတယ္။