အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မိတ္ဆက္ အပိုင္း (၈)

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြမွာ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမယ့္ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကို မိတ္ဆက္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။