စပီရူလိုင္းနား (Spirulina) ႏွင့္ တြင္းေတာင္မ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကမၻာမွာပါရွားပါးသည့္ သဘာ၀သယံဇာတ တစ္မ်ိဳးရိွေနပါသည္။ ထိုအရာသည္ သက္ရိွ အႏုဇီ၀အပင္ငယ္မ်ားျဖစ္သည့္ Spirulina စိမ္းျပာေရညိွျဖစ္သည္။ ထူးကဲသည့္ အာဟာရႏွင့္ ပရိုတင္းႀကြယ္၀ေသာ ၄င္း Spirulina သည္ ကမၻာဦးကာလရဲ႕ ပထမဆံုး သက္ရိွျဖစ္သည္ဟုပင္ ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။ ထိုအပင္မ်ား၊ စိမ္းျပာေရညိႈမ်ား ရွင္သန္ေပါက္ပြားရာ ေဒသသို႔ ေရာက္ရိွသြားေသာအခါ အံ့ၾသဖြယ္ရာေတြႏွင့္ ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရသည္။ Tasty Trip အစီအစဥ္မွ ကမၻာေပၚတြင္ ရွားရွားပါးပါးရိွေနသည့္ ထိုေဒသႏွင့္ ကမၻာဦးသက္ရိွ ျမန္မာ့ သယံဇာတ တခုအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါသည္။