ႏွစ္လအတြင္း ကြမ္းစားသံုးသူ ၆ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ထိ ကြမ္းျဖတ္ရန္ လံႈ႕ေဆာ္ႏိုင္ခဲ့

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလ ႏွစ္လတာအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြမ္းယာႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးစားသံုးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးလႈပ္ရွားမႈႀကီးေၾကာင့္ ကြမ္းယာစားသံုးသူ ၆၂ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ထိ ကြမ္းျဖတ္ရန္ လံႈ႔ေဆာ္ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးေဖာင္ေဒးရွင္း ဥကၠဌ ဦးသန္းစိန္က ေျပာသည္။

သတင္း႐ုိက္ကူး/ တည္းျဖတ္- မိုးျမင့္ေဇာ္