ဦးပိန္တံတား ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးလႈပ္႐ွားမႈ ကမ္ပိန္း ျပဳလုပ္

နည္းပညာတကၠသိုလ္ မႏၱေလးမွဦးေဆာင္ကာ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ေတာင္သမန္အင္း အတြင္း႐ွိ ဦးပိန္တံတားထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးလႈပ္႐ွားမႈ ကမ္ပိန္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၊မတ္လ ၁၅ ရက္ နံနက္ပိုင္းမွစတင္ကာျပဳလုပ္စဥ္။

ယခုျပဳလုပ္ေသာကမ္ပိန္းတြင္တံတား၏ေအာက္ႏွင့္အထက္႐ွိတိုင္လံုးအတြင္း႐ွိအမိႈက္မ်ားေကာက္ျခင္းအျပင္၊မႏၱေလး႐ွိတကၠသိုလ္ေပါင္းစံုမွပါဝင္ေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ေ႐ွးေဟာင္းကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာအဖြဲ႔မ်ားမွပါဝင္သူမ်ားႏွင့္အစည္းအေဝးလုပ္ကာ ဦးပိန္တံတားကို ဘယ္လိုျမင္ခ်င္လဲ၊ဦးပိန္တံတား ကို ေရ႐ွည္ တည္တံ့ေအာင္ ဘယ္လိုထိန္းသိမ္းခ်င္ၾကလဲ ဟူေသာ လူငယ္မ်ား၏ အသံကို ေဆြးေႏြးမွတ္တမ္းတင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ကာ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ကိုတင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

႐ိုက္ကူး ဘိုဘို မဇၥ်ိမ