ေက်ာက္ကပ္တစ္ခါေဆးလွ်င္ က်ပ္ သံုးေသာင္းသာ က်သင့္မည္

စရိတ္မယူ ေက်ာက္ကပ္ေသြးသန္႔စင္ဌာနမ်ားတြင္ ေက်ာက္ကပ္တစ္ခါေဆးလွ်င္ က်ပ္ သံုးေသာင္းသာ က်သင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာေက်ာက္ကပ္ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာ၀င္းႏိုင္က ေျပာသည္။

လက္ရိွတြင္ ေက်ာက္ကပ္ေဆးရန္ စက္ အလံုး ၈၀ ၀ယ္ယူထားျပီး သတ္မွတ္ေနရာမ်ားမွတဆင့္ တစ္ရက္လွ်င္ လူေပါင္း ၁၂၀ ခန္႔အထိ ေက်ာက္ကပ္ေဆးႏိုင္ရန္ ယင္းေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ရိုက္ကူး/တည္းျဖတ္ - မ်ိဳးျပည့္သင္း