ျမန္မာ၏ စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္ရလြယ္ကူမႈ ညႊန္ကိန္းကုိ ေရွ႕သုိ႔ ၂၄ ဆင့္ တက္လွမ္းရန္ ႀကိဳးပမ္းမည္

ကမၻာဘဏ္အုပ္စုအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံတစ္ခုခ်င္းစီရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိမႈ၊ အဆုိပါလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ရာတြင္ လြယ္ကူမႈဆုိသည့္ အခ်က္အပါအ၀င္ အျခားအခ်က္ (၁၀)ခ်က္အေပၚ မူတည္ကာ Doing Business အညႊန္းကိန္းကို ႏွစ္စဥ္ ထုတ္ျပန္ေလ့ရွိသည္။

အဆုိပါ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္ရလြယ္ကူမႈ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္အညႊန္းကိန္းတြင္  ကမၻာ႕ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၉၀ ၌ ၁၇၁ ေနရာတြင္ ရပ္တည္ေနရာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားတုိးျမွင့္ရန္ ယင္းညႊန္းကိန္းကုိလည္း တုိးျမွင့္ဖုိ႔လုိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနႏွင့္ ယင္းအညႊန္းကိန္းတြင္ ယခုႏွစ္၌ ေရွ႕သုိ႔ အဆင့္ ၂၄ ဆင့္သုိ႔ တုိးျမွႈင့္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ပုံမွန္ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။