ဂီလာနဘိုးဘြားေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ေနသူရဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္

မတူညီတဲ့ေနာက္ခံ၊ မတူညီတဲ့ေနရာေပါင္းစံုကေန ေရာက္လာၾကတဲ့ ဂီလာနဘိုးဘြားေတြကို ၾကင္ၾကင္နာနာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးေနတဲ့သူ အမ်ဳိးသမီးငယ္တစ္ဦးရဲ႕ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းခြင္က ဘယ္လိုျဖစ္မလဲ...။