အိမ္ရာ၀ယ္ယူရန္ ဘဏ္စာရင္းဖြင့္လွစ္ထားသူမ်ား၏ ၂၀% ခန္႔ အိမ္ခန္း၀ယ္ယူရန္ အခြင့္အလမ္းရွိလာ

ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈ မ်ားျပားလာတဲ့ ၿမိဳ႕ျ့ပေတြရဲ႕ အိမ္ယာလိုအပ္ခ်က္ဟာ သိသိသာသာျမင့္မားလာသလို အိမ္ရာပိုင္ဆိုင္ႏုိင္ေရးဟာ အိမ္ပိုင္မရွိသူတိုင္းရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တခုျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္းစာရင္းအရ ေတာ့ ျမန္မာႏို္င္ငံမွာ အိမ္ရာပိုင္ဆိုင္သူအေရအတြက္ဟာ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိေပမယ့္ ရန္ကုန္မွာေတာ့ ၿမိဳ႔႔ျပလူဦးေရ ရဲ႕ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ အိမ္ရာပိုင္ဆိုင္မႈရွိပါတယ္။

ဒီအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က လစဥ္၀င္ေငြထဲက အိမ္ရာ၀ယ္ယူေရးအတြက္ ေငြေၾကးစုေဆာင္းတဲ့ စနစ္ကုိ ထူေထာင္ထားပါတယ္။ ဒီစုေဆာင္းေငြဟာ အိမ္ရာစီမံကိန္းေတြက ေရာင္းခ်ေပးမယ့္ အိမ္ခန္းတန္ဖိုးအတြက္ ကနဦးေပး ေခ်ရမယ့္ ေငြေၾကး ပမာဏတစ္ရပ္ကုိ ေရာက္ရွိမယ္ဆိုရင္ အိမ္ရာ၀ယ္ယူႏုိင္တဲ့အခြင့္အေရးကို ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွာ ကနဦးေပးေခ်ရတဲ့ေငြပမာဏကို ေလွ်ာ့ခ်လိုက္တာေၾကာင့္ ေငြစုေဆာင္းထား သူေတြရဲ႕ အိမ္ယာ၀ယ္ယူႏုိင္ေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဟာ ပိုမိုေတာက္ပလာပါတယ္။