တညင္းကုန္းအဆင့္ျမင့္ လက္ကားေစ်းသစ္ႀကီး အျမန္ဆုံး စည္ကားရန္ ေစ်းသူေစ်းသားမ်ား ေမွ်ာ္လင့္

ရန္ကုန္ၿမ္ိိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီနဲ႔ ျ့မန္မာအက္ဂ႐ုိအိတ္ခ်ိန္း(စ) အမ်ားပုိင္လီမိတက္တို႔ ပူးေပါင္း ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ တညင္းကုန္း သစ္သီး၀လံ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္နဲ႔ ပန္းမန္ အဆင့္ျမင့္လက္ကားေစ်းသစ္ႀကီး ပုိၿပီး စည္ကားလာဖုိ႔ ယခင္ တညင္းကုန္းေစ်းေဟာင္းကေန ေစ်းသစ္ဘက္ကုိ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်လာတဲ့ ေစ်းသူေစ်းသားေတြက ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါတယ္။ 

ေစ်းေဟာင္းဘက္ကေန ေျပာင္းေရႊ႕ဖုိ႔ က်န္ေနေသးတဲ့ ေစ်းသည္ ၃၀၀၀ ေလာက္ရယ္၊ဒီအနီးရဲ႕ ရထားဘူတာ႐ုံ သံလမ္းနဲ႔ လူသြားစၾကၤန္ေပၚက ပ်ံက်ေစ်းသည္ေတြရယ္ဆုိ ေစ်း႐ုံသစ္ဘက္ကုိ ကူးလာမယ့္သူ အေရအတြက္ အခ်ဳိးအစားက ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်ၿပီးသား ေစ်းသည္ဦးေရရဲ႕ ထက္၀က္ေလာက္ က်န္ေနေသးတာပါ။

တစ္ခ်ဳိ႕ေစ်းသည္ေတြဆုိ ေစ်းသစ္ဆုိင္ခန္းေတြကုိ ႀကိဳတင္ငွားရမ္းၿပီးတာေတာင္မွ သူေျပာင္းႏုိ္း၊ ကုိယ္ ေျပာင္းႏုိးနဲ႕ အေျခအေနကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့သေဘာပါ။