အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ

အၾကမ္းဖက္မႈေတြထဲမွာ လုပ္ငန္းခြင္တြင္းက အၾကမ္းဖက္မႈပံုစံေတြလည္း ပါ၀င္ေနပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈက ဘယ္လိုပံုစံေတြလဲ၊ ဘယ္လိုကာကြယ္ၾကမလဲ ဆိုတာကို အမ်ဳိးသမီးတခ်ဳိ႕ရဲ႕ အေတြ႕အႀကံဳနဲ႔ ယွဥ္ၿပီး ၾကည့္လုိက္ရေအာင္ပါ။