အိမ္ရွင္ျဖစ္ခြင့္မရွိတဲ့ ဧည့္သည္မ်ား

ခ်င္းတုိင္းရင္းသားတို႔ရဲ႕ ဓေလ့ထံုးတမ္းေတြကို အမ်ဳိးသမီးရႈေထာင့္ကေန ေလ့လာထားတဲ့ သုေတသနစာတမ္းတစ္ေစာင္အေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။