ကြာရွင္းၾကတဲ့အခါ ကေလးမရွိရင္ ၆ လအတြင္း အလိုလိုျပတ္တယ္ဆိုတာဟုတ္သလား

အိမ္္ေထာင္က်ၿပီး ကြာရွင္းၾကတဲ့အခါ ကေလးမရွိရင္ ၆ လအတြင္း၊ ကေလးရွိရင္ေတာ့ တစ္ႏွစ္အတြင္း အလိုလိုလင္ခန္းမယားခန္း ျပတ္တယ္ဆိုတာ ဟုတ္ပါသလား။