လက္ထပ္စာခ်ဳပ္မခ်ဳပ္မိခဲ့ရင္ ဘာျဖစ္ႏိုင္သလဲ (ကၽြန္မတို႔အတြက္ ဥပေဒ)

ကၽြန္မတို႔ကေတာ့ ေဆြမ်ဳိးေတြေရွ႕မွာပဲ မဂၤလာေဆာင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ လက္ထပ္စာခ်ဳပ္ေပၚမွာေတာ့ လက္မွတ္မထုိးခဲ့ၾကပါဘူး။ တကယ္လို႔မ်ား ခင္ပြန္းျဖစ္သူက အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္မႈလုပ္ခဲ့ရင္ ဘယ္လိုလုပ္လို႔ရပါသလဲ။ ကၽြန္မလိုအမ်ဳိးသမီးေတြကို ကာကြယ္ထားတဲ့ဥပေဒရွိပါသလား။