တုိက္ခန္း အိမ္ရာ အေဆာက္အအုံဆုိင္ရာဥပေဒ ျပဌာန္းႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေန

တိုက္ခန္း၀ယ္ယူရာမွာ ေျမပုိင္ဆိုင္မႈ၊ အိမ္ခန္းပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အျငင္းပြားမႈေတြ ရွိေနပါတယ္။ အဲလိုအျငင္းပြားမႈေတြကုိ ေလွ်ာ့ေစၿပီး အိမ္ခန္းပိုင္ဆိုင္မႈအတြက္ အာမခံခ်က္ရွိေစဖို႔ ဥပေဒတရပ္လိုအပ္ေနပါတယ္။ ဒီဥပေဒျပဌာန္းႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံလိုင္စင္ရ ကန္ထရိုက္တာမ်ားအသင္းက စီစဥ္ေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ စီးပြားေရးသတင္းေထာက္ ကုိအာကက တင္ျပထားပါတယ္။