၀င္ေငြခြန္ ၂၅ % ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေမွ်ာ္လင့္

လက္ရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရဲ႕၀င္ေငြအေပၚ ေကာက္ခံေနတဲ့ ၀င္ေငြခြန္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းဟာ ေဒသတြင္း အာဆီယံႏုိင္ငံေတြထက္ ျမင့္မားေနတာေၾကာင့္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္ဖို႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အသုိင္းအ၀ိုင္းက ေမွ်ာ္လင့္ေနပါ တယ္။ အခုလိုေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းျဖင့္ ျပည္တြင္း SME ေတြရဲဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုိလည္း အေထာက္အကူျပဳႏုိင္မယ္လို႔ လုပ္ငန္းရွင္အသိုင္းအ၀ိုင္းက ဆိုပါတယ္။