အခြန္အေကာက္ဥပေဒသစ္အတြက္ ဘ႑ာေရးအရာရွိမ်ားညီလာခံ "CFO Conference 2017" ကုိ က်င္းပ

လာမည့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ျပည္ေထာင္စု အခြန္အေကာက္ဥပေဒကုိ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က မၾကာမီ အတည္ျပဳထုတ္ျပန္ဖို႔ရွိေနပါတယ္။ ဒီဥပေဒမွာ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ေတြ အႀကံျပဳလိုတဲ့ အခြန္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ျပဳစုတင္ျပႏို္င္ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားတဲ့ "UMFCCI CFO Conference 2017" ကုိ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္က ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ စီးပြားေရးသတင္းေထာက္ ကုိအာကက သတင္းေပးပုိ႔ထားပါတယ္။