ကုမၸဏီဥပေဒသစ္ကုိ ႏုိင္ငံတကာလုပ္ငန္းရွင္မာ်း စိတ္၀င္စားေနဟု LLS Ltd က ဆုိ

ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားဥပေဒသစ္ကုိ ႏုိင္ငံတကာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားစိတ္၀င္စားၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္မည္ဟု စီးပြားေရးအၾကံေပးလုပ္ငန္းႏွင့္ စီးပြားေရးက႑ဥပေဒ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကုိ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ Lincoln Legal Services (Myanmar) Ltd က ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ Sule Shangrila ဟုိတယ္မွာ ျပဳလုပ္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒအေၾကာင္းရွင္းလင္းသည့္ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ကုမၸဏီ၏ ပူးတြဲတည္ေထာင္သူႏွင့္ ညႊန္ၾကးေရးမွဴးျဖစ္သူ ဦးၿငိမ္းခ်မ္းေဇာ္က ကုမၸဏီ၏ မိတ္ဘက္လုပ္ငနး္ရွင္မ်ားမွလည္း ယခုဆုိလွ်င္ ကုမၸဏီဥပေဒသစ္ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ စုံစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားရွိလာသည္ဟု ဆုိသည္။

 စီးပြားေရးသတင္းေထာက္ ကုိေကာင္းဆက္ႏုိင္က သတင္းေပးပုိ႔ထားပါသည္။