ျမန္မာျပည္လူဦးေရ၏ ၁၅. ၈ သန္းေက်ာ္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ အေျခအေနတြင္ ေနထုိင္ေနရ

ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ စီမံကိန္းနွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔ ပူးေပါင္းျပဳစုထားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ အေျခအေန ေလ့လာစိီစစ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ဒုတိယတြဲအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆင္ရဲႏြမ္းပါးသည့္ လူဦးေရ ၁၅ သန္းေက်ာ္ ေနထုိင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျပည္လုံးကၽြတ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူဦးေရးကို ၅၀.၂ သန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ အခ်ဳိးအစားမွာ လူဦးေရ၏ ၃ ပုံ ၁ ပုံျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

သုိ႔ရာတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၄၈.၂ % မွ ၃၂.၁ % သုိ႔ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ကမၻာ ့ဘဏ္က ဆုိသည္။

 ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေသာ အသက္အရြယ္ရွိသူ နည္းပါးၿပီး မွီခုိသူမ်ားျပားသည့္အျပင္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၌ ၀င္ေငြရွာေဖြေပးႏုိင္သည့္ ေျမယာႏွင့္ လယ္ယာသုံးပစၥည္းကဲ့သုိ႔ေသာ အရင္းအႏွီးနည္းပါးေၾကာင္း အဆုိပါ စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

မဇၥ်္ိမစီးပြားေရးသတင္းေထာက္ ကိုေကာင္းဆက္ႏုိင္က ကမၻာ့ဘဏ္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈအေျခအေနေလ့လာစီစစ္ခ်က္အစီရင္ခံစာ ဒုတိယတြဲကုိ ကုိကားေဖာ္ျပထားသည္။