ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတုိးျမွင့္ရန္ ၾသစေတ်းလ်ေတြ ဘာေတြ ေစာင့္ဆုိင္းေနလဲ

(This Biz Interview- AustCham Myanmar ၏ CEO မစ္ ဂ်ဳိဒီ ၀ီဒန္)

ၾသစေတ်းလ်ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ-(ခြင့္ျပဳ) လုပ္ငန္း ၁၈ခု၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄၅.၇၉၉ သန္း။ စုုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတြင္ ပါ၀င္မႈ ၀.၂၀%၊  လုပ္ကိုင္ေနေသာ လုပ္ငန္း ၅ ခု၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ကန္ေဒၚလာ ၆၉.၅၃၈ သန္း။ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတြင္ ပါ၀င္မႈ ၀.၁၁%

"ၾသစေတ်းလ်ကုမၸဏီအမ်ားႀကီးကုိ စကားေျပာဆုိမႈမႈေတြအရဆုိရင္ သူတုိ႔ဟာ ကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒ၊ ပုိမုိအားေကာင္းတဲ့ ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈေတြရွိလာဖုိ႔နဲ ႔ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒေတြျဖစ္ေပၚလာဖုိ႔ ၊ ၿပီးေတာ့ တုိးတက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ အေျခခံ အေဆာက္အအုံက႑ေတြကုိ ေစာင့္ဆုိင္းေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအရာေတြဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ အလားအလာအတြက္ စည္း႐ုံလႈံ႕ေဆာ္ရမယ့္ အစိတ္အပုိင္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု မစ္ ၾသစေတ်းလ်-ျမန္မာ ကုန္သည္စီးပြားအသင္း၏ CEO မစ္ ဂ်ဳိဒီ ၀ီဒန္က မဇၥ်ိမကုိ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

အျပည့္အစုံကုိ ႐ုပ္သံတြင္ ဆက္လက္ ၾကည့္ရႈပါ။