ျမန္မာ့စီးပြားေရးကုိ အေကာင္းျမင္မႈ အသိအသာ က်ဆင္း

ဂ်ာမနီအေျခစိုက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အတုိင္ပင္ခံကုမၸဏီ Roland Berger (႐ုိလန္ ဘာဂ်ာ)ရဲ႕ ၂၀၁၇ ခုနစ္အတြက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးစစ္တမ္းကို ဒီႏွစ္အတြက္ ဒုတိယအႀကိမ္ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီစစ္တမ္းကုိ ျပည္တြင္းမွာ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားနဲ႔ အႀကီးတန္း အမႈေဆာင္အရာရွိ ၅၀၀ ခန္႔ကုိ ေမးျမန္းထားတာျဖစ္ၿပီး သူတုိ႔ရဲ႕ ေျဖဆုိမႈ ရလာဒ္ေတြအရ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးအေပၚ အေကာင္းျမင္မႈဟာ ၄၉ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိၿပီး မႏွစ္ကထက္ကုိ ယုံၾကည္အေကာင္းျမင္မႈ ေလ််ာ့က်ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

မႏွစ္ကဆုိရင္  Roland Berger က လုပ္ငန္းရွင္ေပါင္း ၁၇၉ ဦးကုိ ေမးျမန္းခဲ့တာျဖစ္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအေပၚ အေကာင္းျမင္မႈ ရလာဒ္က ၇၃ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ရလာဒ္ ထြက္ေပၚခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီႏွစ္ စစ္တမ္းအတြက္ Roland Berger က ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အႀကီးဆုံး စီးပြားေရးအသင္းအဖြဲ႕ႀကီးျဖစ္တဲ့ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္-UMFCCI နဲ႔ ပူုးေပါင္းလုပ္ကိုင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။