သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အပါအ၀င္ စုစုေပါင္ႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကန္ေဒၚလာ ၄.၇၁၃ ဘီလီယံကုိ ခြင့္ျပဳထား

အခု ဘ႑ာႏွစ္-ႏုိ၀င္ဘာလအထိ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအေျခအေနကုိ ေျပာျပေပးပါမယ္။ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလအထိမွာ ႏုိင္ငံျခားတုိ္က္႐ုိက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းေပါင္း ၁၆၃ ခုရဲ႕ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ အျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား တုိးျမွင့္ျခင္းအပါအ၀င္ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄.၄၇၇ ဘီလီယံ ကုိ ၀င္ေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံဖုိ႔ ခြင့္ျပဳခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ဒီရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏအျပင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒအရ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္မွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၃၆.၅၇၉ သန္းကုိ ခြင့္ျပဳခဲ့တာေၾကာင့္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္-ႏုိ၀င္ဘာလအထိ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ ႏွံမႈပမာဏ ကန္ေဒၚလာ ၄.၇၁၃ ဘီလီယံကုိ ခြင့္ျပဳေပးႏုိင္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ကေန သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။