ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ရေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား

Joint Ceasefire Monitoring Committee လို႔ေခၚတဲ့ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတဲြေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီရဲ႕ အနည္းငယ္ေသာ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ အေၾကာင္းကို ၾကည့္ၾကရမွာပါ။