ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ ေရာင္းစားျခင္း

လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒအေၾကာင္းပါ။

ဒီေနရာမွာ ၿပီးျပတ္ၿပီးသား အမႈတစ္ခုနဲ႔ ဥပမာေပးတင္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ေယာက္ကို သားမယားအျဖစ္ ေပါင္းသင္းခဲ့ၿပီး လိင္အလုပ္သမတစ္ေယာက္အျဖစ္ပါ ေရာင္းစားခဲ့တဲ့အမႈျဖစ္ပါတယ္။ ျပန္လည္ သရုပ္ေဖာ္ ရုိက္ကူး တင္ဆက္ထားတာပါ။