ရာခုိင္ႏႈန္းျပည့္ ျပည္ပတင္ပုိ႔သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ MIC သတ္မွတ္

ျပည္ပကုိ ကုန္ပစၥည္းတင္ပုိ႔ေနတဲ့ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းေတြဆီကုိ ကုန္ေခ်ာပစၥည္း ဒါမွမဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းကုန္ေခ်ာ ပစၥည္းေတြကုိ ေရာင္းခ်ေနတဲ့ လုပ္ငန္းငယ္ေတြကုိပါ ရာခုိင္ႏႈန္းျပည့္ ျပည္ပတင္ပုိ႔တဲ့ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္လုိက္ၿပီလုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ေၾကာ္ျငာလုိက္ပါတယ္။ သတင္းအျပည့္အစုံကုိေတာ့ ကုိအာကာက ဆက္လက္တင္ျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။