ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ေတြကို အစြမ္းကုန္ျဖည့္ဆည္းဖို႔ ႀကိဳးစားသြားမယ္

ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ စပါးေတြကို စိုက္ပ်ိဳးေစၿပီး  ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို အစြမ္းကုန္ျဖည့္ဆည္းဖို႔ က်ိဴးစားသြားမယ္လို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လြင္က ေျပာပါတယ္။